Vindkraftverk till havs

Sjollen vindkraftpark

Eolus Vind AB (Eolus) utreder förutsättningarna att etablera en havsbaserad vindkraftpark i Öresund i svenskt territorialvatten inom Malmö stad och Kävlinge kommun.

Projektinformation

Utredningsområdet för Sjollen vindkraftpark ligger inom svenskt territorialvatten norr om grundområdet Sjollen mellan Saltholm och Lommabukten. Inom detta område utreder Eolus förutsättningarna för en vindkraftspark omfattande max 23 vindkraftverk med en totalhöjd på upp till 270 meter.

Öresund är särskilt intressant för etablering av havsbaserad vindkraft med hänsyn till bland annat vindresurs, relativt grunda vattendjup samt möjlighet att ansluta vindkraftsparken till befintlig elnätsinfrastruktur. Lokaliseringen i Öresundsregionen är mycket fördelaktig med hänsyn till stor elförbrukning av såväl hushåll som industrier samt att det råder ett stort underskott av elproduktion i regionen. Den planerade vindkraftsparken har potentialen att tillföra i storleksordningen 1,1–1,3 TWh förnybar el per år. Som jämförelse uppgår Skånes inhemska energiproduktion idag till ca 3 TWh per år.

En etablering av havsbaserad vindkraft inom utredningsområdet har möjlighet att väsentligt bidra till att uppfylla såväl nationella som regionala utbyggnadsmål av förnybar energiproduktion. Ökad elproduktion i regionen kan också bidra till sänkta elpriser, näringslivsutveckling samt omställningen till ett elektrifierat samhälle.

Läs vår debattartikel om Sjollen och elproduktion i Skåne.

Avgränsningssamråd

Avgränsningssamråd för den planerade vindkraftsparken genomfördes under sommaren 2021.

Under hösten 2022 hölls ett kompletterande samråd där verksamhetens omfattning avgränsades tydligare, bland annat gällande totalhöjd och rotordiameter på turbinerna samt precisering av anslutningskorridor. Syftet med det kompletterande avgränsningssamrådet var att ta in eventuella ytterligare synpunkter på verksamheten. Inkomna synpunkter kommer nu sammanställas och redovisas i en samrådsredogörelse som kommer att lämnas in tillsammans med tillståndsansökan.

Samrådsdokument

Sjollen kompletterande samrådsunderlag (framtaget 2022-10-28)

Sjollen samrådsunderlag (framtaget 2021-06-15)

För frågor kring projektet kontakta:

Daniel Bergvall

Projektledare Offshore