Vindkraftverk till havs

Sjollen vindkraftpark

Eolus Vind AB (Eolus) utreder förutsättningarna att etablera en havsbaserad vindkraftpark i Öresund i svenskt territorialvatten inom Malmö stad och Kävlinge kommun.

Projektinformation

Utredningsområdet för Sjollen vindkraftpark ligger inom svenskt territorialvatten norr om grundområdet Sjollen mellan Saltholm och Lommabukten. Inom detta område utreder Eolus förutsättningarna för en vindkraftspark omfattande ca 20–25 vindkraftverk med en totalhöjd på upp till ca 250 meter.

 

Öresund är särskilt intressant för etablering av havsbaserad vindkraft med hänsyn till bland annat vindresurs, relativt grunda vattendjup samt möjlighet att ansluta vindkraftsparken till befintlig elnätsinfrastruktur. Lokaliseringen i Öresundsregionen är mycket fördelaktig med hänsyn till stor elförbrukning av såväl hushåll som industrier samt att det råder ett stort underskott av elproduktion i regionen. Den planerade vindkraftsparken har potentialen att tillföra i storleksordningen 1,1–1,3 TWh förnybar el per år. Som jämförelse uppgår Skånes inhemska energiproduktion idag till ca 3 TWh per år.

 

En etablering av havsbaserad vindkraft inom utredningsområdet har möjlighet att väsentligt bidra till att uppfylla såväl nationella som regionala utbyggnadsmål av förnybar energiproduktion. Ökad elproduktion i regionen kan också bidra till sänkta elpriser, näringslivsutveckling samt omställningen till ett elektrifierat samhälle.

Avgränsningssamråd

Avgränsningssamråd för den planerade vindkraftsparken genomfördes under sommaren 2021. Inkomna synpunkter har beaktats vid miljöbedömning och innehåll i projektets miljökonsekvensbeskrivning, inför upprättandet av ansökan om tillstånd enligt miljöbalken, kontinentalsockellagen och ellagen för att uppföra och driva en vindkraftspark med tillhörande nedläggning av kablar och nätanslutning.

Alla inkomna synpunkter kommer sammanställas i en samrådsredogörelse som kommer att lämnas in tillsammans med tillståndsansökan.

För frågor kring projektet kontakta:

Daniel Bergvall

Projektledare Offshore