Sjollen vindkraftspark

Eolus utreder förutsättningarna att etablera en havsbaserad vindkraftspark vid Sjollengrundet i Öresund.

Om projektet

Eolus vill bygga en vindkraftspark i Öresund som med endast 23 vindkraftverk skulle producera 1,1–1,3 TWh förnybar el om året. Detta motsvarar cirka 10 procent av hela Skånes nuvarande elkonsumtion och skulle bli ett viktigt tillskott till en växande region. 

Ett par hundra meter över havsytan blåser det tillräckligt för att vindkraftverken ska producera el mer än 90 procent av tiden. Samexistens med såväl sjöfart, flygtrafik, yrkesfisket som försvaret är fullt möjlig, samtidigt som vindkraftsparken kan utformas för att ge positiva effekter på den marina miljön. Ökad elproduktion i regionen kan också bidra till sänkta elpriser, näringslivsutveckling samt omställningen till ett elektrifierat samhälle.

 

De senaste åren har vi genomfört omfattande utredningar och påverkansbedömningar inför en kommande tillståndsprövning. Vi har bland annat genomfört detaljerade bottenundersökningar, inventerat den marina floran och faunan, inventerat förekomst av fåglar och fladdermöss, tagit fram riskanalyser, analyserat visuell påverkan på landskapet, utfört ljudimmissionsberäkningar samt undersökt påverkan på marina däggdjur och fisk. 

Ljud och ljus

Under samrådet 2021 framkom önskemål om ljud- och ljusanalyser. Dessa har tagits fram och kommer i sin helhet att finnas med i den miljökonsekvensbeskrivning som skickas in tillsammans med den slutliga tillståndsansökan. I dessa bilagor kan du se en ljudutbredningskarta baserad på en exempellayout av parken, samt bilder av hur parkens hinderljus kan synas från land. 

 

Ladda hem pdf:er här:

Bilaga Ljud

Bilaga Ljus

 

 

 

Animation hinderbelysning dagtid - Barsebäckshamn

Animation hinderbelysning kvällstid - Barsebäckshamn

Tillståndsprocessen

När vi skickar in den slutgiltiga tillståndsansökan, komplett med miljökonsekvensbeskrivning och samrådsredovisning, ska den bedömas av Mark- och miljödomstolen, i enlighet med den hårda svenska miljölagstiftningen. Om den inte lever upp till kraven kommer den inte, och ska inte, byggas. Ibland hör man kommunpolitiker prata om att säga ”ja” eller ”nej” till vindkraft – då ska man komma ihåg att det kommunens politiker ska ta ställning till är om de vill använda sitt kommunala veto eller ej. Eftersom Sjollen Vindkraftspark ligger i ett område som tillhör Malmö och Kävlinge kommuner är det dessa som kommer att tillfrågas i detta fall. 

 

Lägger en kommun in sitt veto omöjliggör man miljöprövningen av vindkraftsparken. Avstår man sitt veto låter man prövningen gå vidare, och skulle alla miljö- och säkerhetskrav vara uppfyllda kan anläggningen få tillstånd. Om den på något sätt riskerar att skada djur- och naturliv får den avslag, eller beläggs med krav som måste uppfyllas för att den ska få drivas. 

 

Får vindkraftsparken tillstånd att byggas kan den vara i drift redan 2027-2028. 

Fotomontage

Här kan du se fotomontage med tillhörande fotokarta för hur vindkraftsparken kan se ut.

Avgränsningssamråd

Ett lagstadgat avgränsningssamråd för den planerade vindkraftsparken genomfördes under sommaren 2021. Ett samråd genomförs för att samla in synpunkter från berörda myndigheter samt närboende och allmänhet på vad som behöver utredas och besvaras i miljökonsekvensbeskrivningen. Detta innebär att ett samrådsunderlag visar planerna på projektet men inte svarar på alla frågor, eftersom detta arbete fortfarande pågår. 

 

Under hösten 2022 hölls ett kompletterande samråd där verksamhetens omfattning avgränsades tydligare, bland annat gällande totalhöjd och rotordiameter på turbinerna samt precisering av anslutningskorridor. Syftet med det kompletterande avgränsningssamrådet var att ta in eventuella ytterligare synpunkter på verksamheten.

 

Inkomna synpunkter kommer sammanställas och redovisas i en samrådsredogörelse som kommer att lämnas in tillsammans med tillståndsansökan.

Samrådsdokument

Sjollen kompletterande samrådsunderlag (framtaget 2022-10-28)

Sjollen samrådsunderlag (framtaget 2021-06-15)

Nyheter om Sjollen

Ersättning till lokal-samhället

Eolus vill att alla ska få nytta av närproducerad förnybar el. En intäktsdelning som motsvarar runt tre miljoner kronor per år kommer att delas ut till satsningar på lokala föreningar och verksamheter om parken byggs.

Kävlingeborna vill att kommunen tillstyrker

Åtta av tio kävlingebor är positivt inställda till vindkraft och lika stor andel vill att Kävlinge kommun ska tillstyrka miljöprövning av vindkraftsparken Sjollen i Öresund.

Vindkraft i Öresund kan vara del av lösning

Det enda långsiktiga sättet att få ner elpriserna är mer elproduktion. Eolus vill och kan vara med som en del av lösningen genom att bygga havsbaserad vindkraft i Öresund.

För frågor kring projektet kontakta:

Greta Aurell

Projektledare Offshore