Vindkraftverk i solnedgång

Styggtjärnsberget

Eolus och Hydro REIN undersöker möjligheten att etablera vindkraft inom ett område benämnt ”Styggtjärnsberget” i Smedjebackens och Norbergs kommuner

Projektinformation

Området som utreds är ca 12 km² stort och beläget ca 7 km norr om Fagersta och ca 6 km väster om Norberg, i Dalarnas och Västmanlands län. Området bedöms kunna rymma en vindkraftpark med upp till 18 vindkraftverk med en totalhöjd om maximalt 280 meter.

 

Den förväntade nettoproduktionen av el från 18 vindkraftverk i detta område förväntas kunna uppgå till omkring 395 GWh per år vilket skulle motsvara årsbehovet av hushållsel för ca 79 000 hushåll.

Översiktskarta projektområde Styggtjärnsberget

Samråd

Innan en ansökan om tillstånd kan lämnas in för prövning, ska den föregås av en samrådsprocess enligt miljöbalken. Syftet med samrådsprocessen är att inhämta synpunkter och information från närboende, särskilt berörda, organisationer, föreningar, kommun och myndigheter och är av stor vikt för projektets kommande utveckling. Fastighetsägare och boende inom tre km från projektområdet har bedömts ingå i den krets enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Inom detta område kan omgivningspåverkan så som ljud och skugga samt en visuell påverkan av landskapsbilden uppstå.

Framtaget samrådsunderlag och fotomontage finns att ladda ner nedan.  Vill du lämna synpunkter på projektet gör du det via länken nedan.

 

Ladda ned samrådsunderlaget

Bilaga Fotomontage

Fotomontage lågupplöst

Samrådsportal

Vi har också utvecklat en samrådsportal som du når via länk nedan.  Samrådsportalen är en digital sammanfattning av samrådsunderlaget. I samrådsportalen kan du under vissa avsnitt zooma in och ut i kartor för att få en bättre förståelse för projektet och dess lokalisering. Samrådsportalen är främst framtagen och anpassad för datorskärm, men går även att läsa på padda och mobiltelefon, men utan samma anpassning.

 

Samrådsportal

Samrådsutställning

Som en del i samrådet kommer en samrådsutställning att visas under en dag i december i respektive kommun. Vid utställningen ges det möjlighet att ta del av informationsmaterial, ställa frågor och prata med oss från Eolus och Hydro REIN.  Om du vill besöka samrådsutställningen anmäler du dig via formuläret nedan till något av följande tillfällen:

  • Onsdagen den 7 december i Norbergs kommun –Teaterbiografen
    Utställningen är öppen mellan klockan 14:00 och 20:00. 
  • Torsdagen den 8 december i Smedjebackens kommun – Vads Bystuga
    Utställningen är öppen mellan klockan 14:00 och 20:00. 

Anmälan till samrådsutställning

Lämna synpunkter på projektet

Vi är angelägna om att få in synpunkter och ta del av lokal kunskap om området, vilket blir underlag i det fortsatta arbetet. Synpunkter som inkommer under samrådstiden kommer att beaktas och sammanställas i en samrådsredogörelse, vilken kommer att biläggas tillståndsansökan då den lämnas intill länsstyrelsens miljöprövningsdelegation.

 

Vi önskar ta emot dina synpunkter senast den 20 januari 2023. Vi tar helst emot dem skriftligt via formuläret som finns här:
Synpunktsformulär

 

Det går även bra att skicka in via e-post till samrad.styggtjarnsberget@eolusvind.com eller att skicka brev till adressen som du finner nedan.

Postadress:
Eolus Vind AB
Ref: Samråd Styggtjärnsberget

Torsgatan 5A

411 04 Göteborg

 

 

Kontaktuppgifter