Vindkraftverk i solnedgång

Marbäck

Eolus undersöker möjligheten att etablera vindkraft inom ett område benämnt vid Marbäck i Ulricehamns kommun.

Projektinformation

Området som utreds är cirka 1,8 km² stort och beläget cirka 2 km öster om Marbäck i Ulricehamns kommun i Västra Götalands län. Området bedöms kunna rymma en vindkraftspark med upp till åtta vindkraftverk med en totalhöjd om maximalt 250 meter.

Den förväntade nettoproduktionen av el från åtta vindkraftverk i detta område förväntas kunna uppgå till omkring 200 GWh per år vilket skulle motsvara årsbehovet av hushållsel för ungefär 40 000 hushåll.

 

Samråd

Översiktskarta projektområde Marbäck

Innan en ansökan om tillstånd kan lämnas in för prövning, ska den föregås av en samrådsprocess enligt miljöbalken. Syftet med samrådsprocessen är att inhämta synpunkter och information från närboende, särskilt berörda, organisationer, föreningar, kommun och myndigheter och är av stor vikt för projektets kommande utveckling.

Fastighetsägare, verksamma och boende inom 3 km från projektområdet har bedömts ingå i den krets enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Inom detta område kan omgivningspåverkan så som ljud och skugga samt en visuell påverkan av landskapsbilden uppstå.

Framtaget samrådsunderlag och fotomontage finns att ladda ner nedan.  Vill du lämna synpunkter på projektet gör du det via formuläret nedan.

Ladda ned samrådsunderlaget

Bilaga Fotomontage 

Fotomontage högupplöst

Samrådsportal

Vi har också utvecklat en samrådsportal som du når via länk nedan.  Samrådsportalen är en digital sammanfattning av samrådsunderlaget. I samrådsportalen kan du under vissa avsnitt zooma in och ut i kartor för att få en bättre förståelse för projektet och dess lokalisering. 

Samrådsportal

Samrådsutställning skedde 10 och 11 maj 2023

Som en del i samrådet visades en samrådsutställning den 10:e och 11 maj 2023 i Klubbstugan vid Bäckavallen i Marbäck. Vid utställningen gavs det möjlighet att ställa frågor och prata med oss från Eolus. Besökarna kunde också ta del av att antal informationsplanscher, liksom samrådsunderlaget och fotomontagen. 

Lämna synpunkter på projektet

Vi är angelägna om att få in synpunkter och ta del av lokal kunskap om området, vilket blir underlag i det fortsatta arbetet. Synpunkter som inkommer under samrådstiden kommer att beaktas och sammanställas i en samrådsredogörelse, vilken kommer att biläggas tillståndsansökan då den lämnas in till länsstyrelsens miljöprövningsdelegation.

 

Vi önskar ta emot dina synpunkter senast den 7  juni 2023. Vi tar helst emot dem skriftligt via formuläret nedan. Det går även bra att skicka in via e-post till marback@eolusvind.com eller att skicka brev till adressen nedan. 

Kontaktuppgifter

Postadress:
Eolus Vind AB
Ref: Samråd Marbäck

Carlsgatan 12A 

211 20 Malmö