Vindkraftverk till havs

Västvind vindkraftpark

Eolus, genom West Wind Offshore AB, utreder förutsättningarna för en havsbaserad vindkraftpark i norra Kattegatt i territorialhavet och Sveriges ekonomiska zon utanför Kungälvs och Öckerö kommuner. Inom detta område planerar Eolus för 50 vindkraftverk med en totalhöjd upp till 320 meter.

Den västsvenska regionen är en viktig del av Sveriges  näringsliv, här finns många stora aktörer och det finns ett behov av mer kraft till regionen för att kunna fortsätta  utveckla industri, forskning- och utvecklingsverksamhet samt  elektrifieringen av samhället.

 

Västvind vindkraftpark kan komma att ge ett tillskott på ca 4–4,5 TWh förnybar el per år till det västsvenska elnätet. Detta går att jämföra med elanvändningen i Göteborgs kommun och Västra Götalands län som under 2019 rapporterades till 4,2 TWh respektive 18,4 TWh. Vindkraftparken kan därmed få en betydande roll för realiseringen av framtida industrietableringar, forsknings- och utvecklingsverksamhet samt elektrifiering av samhället. De två alternativa landtagningspunkterna i Göteborgs och Tjörns kommuner för anslutningskabel innebär möjlighet för direktleverans, med små förluster, av lokalproducerad förnybar kraft till industrier och verksamheter i Västsverige.

Avgränsningsamråd

Innan tillståndsansökan upprättas ska ett avgränsningssamråd genomföras enligt 6 kap. miljöbalken. 

 

Vi har bedömt att fastighetsägare, hyresgäster, bostadsrättsinnehavare och andra rättighetshavare till fastigheter inom och angränsande till planerade utredningskorridorer för kablar (se karta Figur 1 och 2 i det kompletterande samrådsunderlaget) ska anses ingå i den krets som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten genom närhet till nämnda utredningskorridorer. Verksamheten kan medföra omgivningspåverkan såsom buller, sedimentspridning, visuell påverkan, m.m. 

 

Eolus bjöd in till samråd vintern 2021/2022 och de synpunkter som lämnades då beaktas i det fortsatta arbetet med projektet.

Underlag från detta samråd:
Samrådsunderlag
Fotomontage

 

Kompletterande avgränsningsamråd

För att förtydliga och komplettera några delar av planerad verksamhet genomfördes ett kompletterande avgränsningssamråd som avslutades den 16 april 2023. Synpunkter

som lämnades under detta beaktas i det fortsatta arbetet med projektet.  

Underlag från detta samråd

Samrådsunderlag för kompletterande samråd

Så här ser processen ut

1. Projektidé

2. Förstudier

3. Avgränsningssamråd

Möjlighet att lämna synpunkter.

3.5. Kompletterande avgränsningssamråd

Möjlighet att lämna synpunkter.

Här befinner vi oss nu

4. Miljökonsekvensbeskrivning tas fram

5. Tillståndsansökan lämnas in

6. Handläggning

7. Eventuell komplettering

8. Ansökan kungörs

Möjlighet att lämna synpunkter.

9. Beslut om tillstånd och villkor

10. Kungörelse av beslut

Eventuellt överklagande.

11. Vindkraftparken etableras

12. Egenkontroll, miljötillsyn

Kontaktuppgifter

Mathilda Svensson

Projektledare Offshore