Vindkraftverk till havs

Västvind vindkraftpark

Eolus planerar en havsbaserad vindkraftpark i norra Kattegatt utanför Kungälvs och Öckerö. Projektet omfattar upp till 50 verk med 1 000 MW installerad effekt och en beräknad årlig elproduktion om 4-4,5 TWh.

I Västsverige finns en viktig del av Sveriges  näringsliv, här finns många stora aktörer inom bland annat fordons- och fordonsindustri, och det finns ett behov av mer kraft till regionen för att kunna fortsätta  utveckla industri, forskning- och utvecklingsverksamhet samt elektrifieringen av samhället.

 

Västvind vindkraftpark kan komma att ge ett tillskott på ca 4–4,5 TWh förnybar el per år till det västsvenska elnätet. Detta går att jämföra med elanvändningen i Göteborgs kommun och Västra Götalands län som under 2019 rapporterades till 4,2 TWh respektive 18,4 TWh. Vindkraftparken kan därmed få en betydande roll för realiseringen av framtida industrietableringar, forsknings- och utvecklingsverksamhet samt elektrifiering av samhället. De två alternativa landtagningspunkterna för anslutningskabel i Göteborgs respektive Tjörns kommuner innebär möjlighet för direktleverans, med små förluster, av lokalproducerad förnybar el till industrier och verksamheter i Västsverige.

Status

Eolus lämnade i juli 2023 in tillståndsansökan för Västvind vindkraftpark. Tillståndsansökan ska behandlas av både Mark- och miljödomstolen i Västra Götaland och av regeringen eftersom parken ligger både i territorialvattnet, som Mark- och miljödomstolen ansvarar för, och i Sveriges ekonomiska zon, som regeringen ger tillstånd för. Tillståndsansökan, inklusive miljökonsekvensbeskrivning, kommer att skickas ut på remiss till berörda intressenter innan beslut om tillstånd fattas.  

Innan tillståndsansökan upprättades hölls avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken. Underlag från dessa finns längre ner på sidan.

Projektområde

Visualiseringar

Projektdokument

Fotomontage

Nedan finns ett antal pdf-filer med fotomontage som visar hur vindkraftsparken kommer att se ut från olika platser. Varje fil innehåller tre sidor. Den första sidan visar nuvarande vy, den andra visar ett fotomontage av vindparken med en markering av parken och information om avståndet från den aktuella fotopunkten och den tredje visar samma fotomontage som sidan 2, men utan markeringar.  För att få en så verklighetstrogen upplevelse som möjligt rekommenderar vi att du följer rekommendationen om läsavstånd som finns vid varje bild. 

Amundön

Björlanda

Brännö

Fotö

Hyppeln

Hönö, Ersdalen

Hönö, Vattentorn – skymning

Hönö

Klädesholmen

Kovikshamn

Käringön

Marstrand

Marstrand – natt

Mollösund

Rörö

Skagen 1

Skagen 2

Öckerö

Miljökonsekvensbeskrivning:

Till ansökan om tillstånd bifogades en miljökonsekvensbeskrivning vars syfte är att identifiera och beskriva de negativa eller positiva effekter Västvind vindkraftspark har på miljön och människors hälsa.


Miljökonsekvensbeskrivning Västvind

 

Innan tillståndsansökan upprättas ska ett avgränsningssamråd genomföras enligt 6 kap. miljöbalken. 

Eolus bjöd in till samråd vintern 2021/2022 och de synpunkter som lämnades då beaktas i det fortsatta arbetet med projektet.

 

Underlag från avgränsningssamråd:
Samrådsunderlag
Fotomontage

För att förtydliga och komplettera några delar av planerad verksamhet genomfördes ett kompletterande avgränsningssamråd som avslutades den 16 april 2023. Synpunkter

som lämnades under detta beaktas i det fortsatta arbetet med projektet.  

Underlag från kompletterande avgränsningssamråd

Samrådsunderlag för kompletterande samråd

Om elsituationen i Västra Götaland

Västra Götaland är den region i landet som har överlägset störst antal anställda inom industrin. Elproduktionen i Västra Götaland är idag mindre än en tredjedel av elanvändningen i regionen. Rådet för grön industriomställning i Västra Götaland, som leds av landshövdingen och regionstyrelsens ordförande, konstaterar att det behövs ytterligare minst 15 TWh ny fossilfri elproduktion redan till 2030 för att klara den nuvarande industrins omställning samt beslutade nyetableringar som de två batterifabrikerna. Rådet har pekat ut den havsbaserade vindkraften som huvudsaklig källa för ny elproduktion i Västra Götaland fram till 2030. 

(Källa: https://www.lansstyrelsen.se/download/18.579396b51864b78272023cbe/1676971374013/Brev-till-Busch-och-Pourmokhtari.pdf)

 

Nyheter om Västvind

Volvo Cars och Eolus tar första steget i ett partnerskap om det havsbaserade vindkraftsprojektet Västvind utanför Göteborg

Volvo Cars och Eolus har tecknat en avsiktsförklaring om samarbete kring det havsbaserade vindkraftsprojektet Västvind utanför Göteborg. Partnerskapet bygger på en ambition att vindkraftsparken ska leverera el till Volvo Cars verksamheter på Hisingen.

Eolus ansöker om tillstånd för det havsbaserade vindkraftsprojektet Västvind

Eolus har lämnat in tillståndsansökan för Västvind Vindkraftspark väster om Göteborg. Projektet omfattar upp till 50 verk med 1 000 MW installerad effekt och en beräknad årlig elproduktion om cirka 4 TWh.

För frågor kring projektet, kontakta

Mathilda Svensson

Projektledare Offshore