Vindkraftverk till havs.

Blekinge Offshore

Eolus har genom Blekinge Offshore AB nystartat projektutvecklingen av vindkraftsparken Blekinge Offshore tillsammans med Vingkraft AB och NTR Sweden HoldCo 2 AB.

Projektinformation

Blekinge Offshore AB har för avsikt att ansöka om tillstånd för etablering av en vindkraftspark i Hanöbukten med tillhörande nedläggning av kablar och anslutning till elnätet. Den planerade vindkraftsparken är belägen drygt fem km öster och sydost om Hanö i Sölvesborgs och Karlshamns kommuners havsområden. Inom detta område planerar bolaget för en vindkraftspark med potential för upp till ca 1 000 MW installerad effekt, vilket skulle kunna innebära ett tillskott om ca 4,3 TWh förnybar el per år in till elprisområde Malmö (SE4).

 

Blekinge Offshore AB projekterade med start 2009 för en havsbaserad vindkraftpark i Hanöbukten, inom delvis överlappande område. Mark- och miljödomstolen (MMD) yttrade sig i ärendet 2013 och förordade att tillstånd skulle medges till den sökta verksamheten under förutsättning att vissa villkor ställdes för tillståndet. MMD överlämnade till regeringen att avgöra tillåtligheten av den sökta verksamheten i samband med ovan beskrivet yttrande. Regeringen avslog år 2016 tillståndsansökan för dåvarande utformning av Blekinge Offshore med hänvisning till totalförsvarets intressen. Sedan dess har möjligheterna för omtag av tillståndsprocessen bevakats.

 

Under 2021 nystartades projektet och den planerade vindkraftsparken har anpassats utifrån bland annat totalförsvarets intressen, men även efter den snabba teknikutveckling som skett i vindkraftsbranschen de senaste tio åren. Eolus och övriga delägare är övertygade om att Blekinge Offshore är ett av de havsbaserade vindkraftsprojekt i Sverige som har störst möjligheter att kunna realiseras utifrån marknadsmässiga villkor och produktionskostnad.

 

Karta med placering av Blekinge Offshore

Goda möjligheter till nätanslutning av den planerade vindkraftsparken finns till befintlig infrastruktur. Alternativt skulle etableringen också kunna anslutas till havs via en anslutningspunkt som tillhandahålls av Svenska Kraftnät. 

 

En ny tillståndsansökan för den planerade vindkraftsparken med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning kommer att tas fram genom att tidigare genomförda undersökningar och utredningar kompletteras och anpassas till dagens regelverk. Avgränsningssamråd, som syftar till att vägleda projektet till lämplig omfattning i miljöbedömningen, genomfördes under sommaren 2022. Klicka här för att komma till vår samrådssida.

Fotomontage

Här kan du se fotomontage med tillhörande fotokarta för hur vindkraftsparken kan se ut.

Fotokarta

Fotomontage

Exempel på hinderbelysning

Här kan du se filmer på hur hinderbelysningen i parker kan se ut kvälls- och nattid med tillhörande fotokarta.

Fotokarta

Hinderanimering Fotopunkt 1 Nogersund

Hinderanimering Fotopunkt 7 Bökevik V

Hinderanimering Fotopunkt 24 Åhus

För frågor om projektet

Greta Aurell

Projektledare Offshore