Vindkraftverk till havs.

Aurum vindkraftspark

Eolus undersöker genom sitt projektbolag Aurum Offshore AB möjligheten att anlägga en havsbaserad vindkraftspark, med tillhörande vätgasproduktion, utanför Robertsfors.

Projektinformation

Den planerade vindkraftparken är belägen i svenska territorialvattnet i Bottenhavet cirka 3 km utanför Robertsfors och Skellefteå kommun, Västerbottens län.

 

Utredningsområdet för vindkraftparken är uppdelat på två områden. Det norra utredningsområdet är cirka 152 kvadratkilometer stort och det södra utredningsområdet är cirka 198 kvadratkilometer stort. Inom dessa två områden planerar Eolus för upp till 147 vindkraftverk med en maximal totalhöjd på 365 meter.

 

Den installerade effekten bedöms uppgå till cirka 2 200 MW, vilket skulle innebära ett årligt tillskott på cirka 8,4-8,8 TWh förnybar el in till det svenska elnätet. Detta går att jämföra med elanvändningen i Västerbottens län som under 2020 rapporterades till 4,1 TWh. Ett alternativ är att elen helt eller delvis används till att producera upp till 170 000 ton förnybar vätgas per år.

Regionens elbehov

I Västerbottens län förväntas energibehovet öka de kommande 20 åren bland annat till följd av industrins klimatomställning. Västerbottens län har världsledande företag i nästan alla kommuner och efterfrågan på förnyelsebar energi är stor. Tillgång på billig el i tillräckligt stor omfattning krävs för det svenska näringslivets fortsatta utveckling och konkurrenskraft.

 

Ta del av samrådsunderlag

För att möjliggöra den planerade verksamheten avser Aurum Offshore ansöka om tillstånd enligt miljöbalken, tillstånd enligt kontinentalsockellagen, tillstånd enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagstiftningen) samt koncessioner enligt ellagen och enligt lagen om vissa rörledningar.

 

Innan tillståndsansökningarna tas fram genomför Eolus avgränsningssamråd med allmänheten enligt 6 kap. miljöbalken, då det finns möjlighet att lämna synpunkter.

I samrådsunderlaget som du kan ladda ner nedan hittar du information om den planerade verksamheten och omgivningspåverkan som kan uppstå, såsom buller, grumling och sedimentspridning, visuell påverkan, med mera, samt uppgifter om miljökonsekvensbeskrivningens preliminära innehåll och utformning.

Ladda ner samrådsunderlag

Ladda ner fotomontage

 

Välkommen på samrådsutställning

Under två eftermiddagar kommer vi att hålla öppet hus för den som vill komma på samrådsutställning. Vi finns på plats för att informera om projekten och ta emot synpunkter. Det bjuds även på fika.

Samrådsutställning

Plats: Centrumhuset, Trädgårdsgatan 4, Robertsfors

14 juni 2023 kl 14-19
15 juni 2023 kl 14-19

För att underlätta vår planering uppskattar vi om du anmäler dig till samrådsutställningen via formuläret nedan. 

Lämna synpunkter

Under samrådstiden ges det möjlighet att lämna synpunkter i syfte att påverka arbetet med den miljökonsekvensbeskrivning som kommer att biläggas tillståndsansökningen. 

Eolus önskar få in synpunkter via formuläret nedan. Det går också bra att skicka dem via e-post eller brev: 

samrad.aurum@eolusvind.com

Aurum Offshore AB
c/o Eolus Vind AB
Att. Samråd Aurum
Torsgatan 5B
411 04 Göteborg

 

Vi önskar motta synpunkter senast den 31 juli 2023.

Kontakt

Susanna Gelin

Projektledare Offshore