Projektportföljen är basen för vår framgång

En portfölj med projekt av hög kvalitet som utvecklas och optimeras över tid – det är anledningen till att Eolus är framgångsrika som projektutvecklare inom förnybar energi och energilagring. Och basen till hela vårt erbjudande med projektering, drift och förvaltning.

Marknadsförutsättningarna gällande teknikutveckling, kostnader för etablering, elpris och investerarnas krav och önskemål förändras över tid.  I Eolus strategi ligger ett stort fokus på utveckling, försäljning och etablering av projekt som vi tror på – de som har de allra bästa förutsättningarna att bli verklighet till lägst kostnad per MWh, oavsett teknik eller marknad. Genom åren har vi lyckats möta investerarnas skiftande krav och önskemål. För närvarande bedriver Eolus projekteringsverksamhet i Sverige, Norge, Finland, USA, Polen och Baltikum.

Vår portfölj

I Eolus projektportfölj finns både egenutvecklade och förvärvade vind- sol och lagringsprojekt i olika utvecklingsfaser – på olika marknader. I vissa fall utvecklas och realiseras projekten i samarbete med en eller flera partners. Utveckling och optimering är en lång, och långsiktig, process och alla projekt blir inte verklighet, till exempel för att vi inte får de nödvändiga tillstånden eller att kostnaden per MWh för etableringen blir för hög. I de allra flesta fall sker all projektutveckling på Eolus egen risk. En trend är att försäljningsprocessen startar allt tidigare och investerarna involveras därför redan under projektutvecklingen, innan tillståndsgivningen är klar.

Nyckelfärdiga verk är norm

Eolus projekt realiseras på olika sätt beroende på typ av investerare och deras önskemål. Projekt kan uppföras och avyttras nyckelfärdiga där Eolus står för finansiering fram till kundens övertagande. Ett annat sätt är att Eolus avyttrar projekträttigheterna och sedan tecknar olika former av kontrakt för att för investerarens räkning ansvara för byggnationen av anläggningen.  Beroende på vilken typ av kontrakt som tecknats, görs resultatavräkning efter uppförande efter godkänd provdrift eller så redovisas resultatet enligt successiv vinstavräkning. Projekteringsverksamheten finansieras främst genom eget kapital, byggkrediter eller genom förskott från kunder.

Havsbaserat, sol och lagring

Havsbaserad vindkraft kommer att spela en nyckelroll i övergången till ett hållbart elsystem. I takt med att etableringskostnaderna sjunker kommer mer havsbaserad vindkraft att etableras. Eolus siktar på att vara en självklar del av värdekedjan i segmentet och deltar i utvecklingen av attraktiva projekt.

Projektportföljen för solkraft och lagring befinner sig i tidigare faser än vindprojekt och Eolus har ännu inte etablerat några anläggningar inom teknikerna sol och lagring. I nuläget består portföljen av projekt i USA men vi ser stora möjligheter att vidga portföljerna med projekt på våra övriga marknader framöver. En positiv aspekt är att tillståndsgivning och etablering av solprojekt generellt tar kortare tid än för vindprojekt.

Tydligt med rapporter

Vi vill att informationen som rör Eolus projektportfölj ska vara tydlig och redovisar därför löpande status för de högst prioriterade projekten för de närmaste åren. Vi sammanställer status i delårsrapporter och här på hemsidan. Sammanställningen utesluter inte etableringar av andra projekt ur Eolus projektportfölj än de mest högprioriterade, om de uppfyller investerares krav och önskemål. Beroende på hur ett projekt utvecklas kan det också tas bort från sammanställningen.

Läs om Eolus erbjudande för drift och förvaltning av etablerade projekt här.