Bolagsstämma

Bolagets högsta beslutande organ är bolagsstämman, där aktieägarnas inflytande i bolaget utövas. Vid årsstämman behandlas ett antal centrala ärenden, bland annat vinstutdelning, årsredovisning, ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör samt val och arvodering av styrelse och revisor.

För att ha rätt att delta och rösta för sina aktier vid årsstämman ska aktieägaren vara införd i aktieboken samt anmäla sig inom en viss tid. De aktieägare som så önskar kan medverka via ombud. Hur anmälan går till framgår av kallelsen till årsstämman.

 

Bolagsstämma 2020
Hässleholms Kulturhus
Lördagen den 25 januari 2020
Klockan 15.00

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman ombeds att anmäla detta till styrelsen senast den 7 december 2019. Sådant förslag skickas till:

Styrelsen, Eolus Vind AB, Box 95, 281 21 Hässleholm

Dokument för bolagsstämma 2019
Kallelse till årsstämma den 26 januari 2019 med beslutsförslag
Fullmakt
Valberedningens motiverade yttrande
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Redovisning av utvärdering gjord av Ersättningsutskottet
Revisorsyttrande om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts


Du som önskar delta på bolagsstämman 2019 ska:

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 21 januari 2019, dels senast den 21 januari 2019 kl. 16.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan till stämman görs i första hand via följande länk. Anmälan kan även ske skriftligt under adress Eolus Vind AB ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller per telefon 08-402 90 41. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer och telefonnummer dagtid. Efter registrerad anmälan kommer aktieägaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 21 januari 2019 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna. För information om hur dina personuppgifter behandlas se Integritetspolicy för bolagsstämmor.

 

Protokoll:
Protokoll från årsstämma 26 januari 2019
Protokoll från årsstämma 27 januari 2018
Protokoll från årsstämma 28 januari 2017

Protokoll från årsstämma 30 januari 2016

Protokoll från extra bolagsstämma 2 juni 2015

Protokoll från årsstämma 24 januari 2015
Protokoll från årsstämma 25 januari 2014

Protokoll från årsstämma 26 januari 2013
Protokoll från årsstämma 28 januari 2012

 

Dokument för bolagsstämma 2018
Kallelse till årsstämma den 27 januari 2018 med beslutsförslag
Fullmakt
Valberedningens motiverade yttrande
Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
Redovisning av utvärdering gjord av Ersättningsutskottet
Revisorsyttrande om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts


Dokument för bolagsstämma 2017
Kallelse till årsstämma den 28 januari 2017 med beslutsförslag.
Fullmakt
Redogörelse för valberedningens arbete samt förslag.
Bolagsordning
Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
Redovisning av utvärdering gjord av Ersättningsutskottet
Revisorsyttrande om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts


Dokument för bolagsstämma 2016

Kallelse till årsstämma den 30 januari 2016 med beslutsförslag
Rörliga ersättningar för ledande befattningshavare
Redovisning av utvärdering gjord av Ersättningsutskottet
Revisors yttrande om riktlinjer till ersättningar till ledande befattningshavare har följts
Fairness opinion rörande förvärv av två vindkraftsprojekt i Nevada, USA
Fullmakt


Dokument för extra bolagsstämma 2015
Kallelse till extra bolagsstämma den 2 juni 2015
Styrelsens redogörelse
Revisorsyttrande rörande särskilda inlösenvillkor
Revisorsyttrande väsentliga händelser
Revisorsyttrande minskning av aktiekapital
Fullmakt


Informationsfolder rörande inlösenförfarandet:

Eolus informationsfolder om inlösenförfarande


Dokument för årsstämma 2015:

Kallelse till årsstämma den 24 januari 2015 med beslutsförslag.
Rörliga ersättningar för ledande befattningshavare.
Redovisning av utvärdering gjord av Ersättningsutskottet