Bolagsstämma

Bolagets högsta beslutande organ är bolagsstämman, där aktieägarnas inflytande i bolaget utövas. Vid årsstämman behandlas ett antal centrala ärenden, bland annat vinstutdelning, årsredovisning, ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör samt val och arvodering av styrelse och revisor.

För att ha rätt att delta och rösta för sina aktier vid årsstämman ska aktieägaren vara införd i aktieboken samt anmäla sig inom en viss tid. De aktieägare som så önskar kan medverka via ombud. Hur anmälan går till framgår av kallelsen till årsstämman.

Bolagsstämma 2021
Onsdagen den 19 maj 2021

Styrelsen har beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under år 2021. Detta innebär att årsstämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägares utövande av rösträtt på årsstämman kan därför endast ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 10 maj 2021, dels anmält sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 18 maj 2021.

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 10 maj 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 12 maj 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas vilket finns nedan tillsammans med övriga dokument för årsstämman. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret ska, för att beaktas, vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 18 maj 2021. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas med post till Eolus Vind AB (publ), “Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs hemsida https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/. Sådana elektroniska röster måste, för att beaktas, avges senast den 18 maj 2021.

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Aktieägaren ska inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströsten i dess helhet) ogiltig.

Ett anförande där verkställande direktören Per Witalisson kommenterar Eolus verksamhet samt adresserar eventuella inkomna frågor kommer att läggas ut på Eolus hemsida den 19 maj 2021.

Dokument för bolagsstämma 2021
Kallelse till årsstämma den 19 maj 2021 med beslutsförslag
Fullmaktsformulär för årsstämma 2021
Formulär för poströstning och anmälan 2021
Valberedningens motiverade yttrande 2021
Revisorsyttrande om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts
Ersättningsrapport 2019-2020
Styrelsens förslag till vinstdisposition och yttrande enligt 18:4 ABL
Styrelsens förslag till långsiktigt aktiesparprogram
Styrelsens förslag till bolagsordningsändring
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Integritetspolicy gällande behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämma

Årsredovisning 2019/2020
Årsredovisning för verksamhetsåret 2019/2020 finns tillgänglig på bolagets hemsida under fliken finansiella rapporter. Den som önskar få ett tryckt exemplar av årsredovisningen tillsänt sig kan beställa det genom att skicka ett mail med namn och adress samt ärende till info@eolusvind.com.

Kontakt med valberedningen
Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen inför bolagsstämman kan vända sig till Hans-Göran Stennert, telefon 0706-06 62 62 eller e-post hgst@eolusvind.com. Den som vill lämna förslag eller synpunkter till valberedningen kan göra detta skriftligen genom brev senast den 31 mars 2021 till:

Valberedningen, Eolus Vind AB, Box 95, 281 21 Hässleholm

Protokoll:
Protokoll från årsstämma 19 maj 2021
Protokoll från extra bolagsstämma 27 augusti 2020
Protokoll från årsstämma 25 januari 2020
Protokoll från årsstämma 26 januari 2019
Protokoll från årsstämma 27 januari 2018
Protokoll från årsstämma 28 januari 2017

Protokoll från årsstämma 30 januari 2016

Protokoll från extra bolagsstämma 2 juni 2015

Protokoll från årsstämma 24 januari 2015
Protokoll från årsstämma 25 januari 2014

Protokoll från årsstämma 26 januari 2013
Protokoll från årsstämma 28 januari 2012

Dokument för extra bolagsstämma 2020
Kallelse till extra bolagsstämma den 27 augusti 2020 med beslutsförslag
Styrelsens förslag till bolagsordningsändring 2020
Formulär för förhandsröstning och anmälan 2020
Fullmaktsformulär för extra bolagsstämma 2020

Dokument för bolagsstämma 2020
Kallelse till årsstämma den 25 januari 2020 med beslutsförslag
Fullmakt
Valberedningens motiverade yttrande
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Redovisning av utvärdering gjord av Ersättningsutskottet
Revisorsyttrande om riktlinje för ersättningar till ledande befattningshavare har följts
Styrelsens förslag till långsiktigt aktiesparprogram
Styrelsens förslag till vinstdisposition och motiverade yttrande

Dokument för bolagsstämma 2019
Kallelse till årsstämma den 26 januari 2019 med beslutsförslag
Fullmakt
Valberedningens motiverade yttrande
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Redovisning av utvärdering gjord av Ersättningsutskottet
Revisorsyttrande om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Dokument för bolagsstämma 2018
Kallelse till årsstämma den 27 januari 2018 med beslutsförslag
Fullmakt
Valberedningens motiverade yttrande
Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
Redovisning av utvärdering gjord av Ersättningsutskottet
Revisorsyttrande om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts


Dokument för bolagsstämma 2017
Kallelse till årsstämma den 28 januari 2017 med beslutsförslag.
Fullmakt
Redogörelse för valberedningens arbete samt förslag.
Bolagsordning
Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
Redovisning av utvärdering gjord av Ersättningsutskottet
Revisorsyttrande om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts


Dokument för bolagsstämma 2016

Kallelse till årsstämma den 30 januari 2016 med beslutsförslag
Rörliga ersättningar för ledande befattningshavare
Redovisning av utvärdering gjord av Ersättningsutskottet
Revisors yttrande om riktlinjer till ersättningar till ledande befattningshavare har följts
Fairness opinion rörande förvärv av två vindkraftsprojekt i Nevada, USA
Fullmakt


Dokument för extra bolagsstämma 2015
Kallelse till extra bolagsstämma den 2 juni 2015
Styrelsens redogörelse
Revisorsyttrande rörande särskilda inlösenvillkor
Revisorsyttrande väsentliga händelser
Revisorsyttrande minskning av aktiekapital
Fullmakt


Informationsfolder rörande inlösenförfarandet:

Eolus informationsfolder om inlösenförfarande


Dokument för årsstämma 2015:

Kallelse till årsstämma den 24 januari 2015 med beslutsförslag.
Rörliga ersättningar för ledande befattningshavare.
Redovisning av utvärdering gjord av Ersättningsutskottet