Bolagsstämma

Bolagets högsta beslutande organ är bolagsstämman, där aktieägarnas inflytande i bolaget utövas. Vid årsstämman behandlas ett antal centrala ärenden, bland annat vinstutdelning, årsredovisning, ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör samt val och arvodering av styrelse och revisor.

För att ha rätt att delta och rösta för sina aktier vid årsstämman ska aktieägaren vara införd i aktieboken samt anmäla sig inom en viss tid. De aktieägare som så önskar kan medverka via ombud. Hur anmälan går till framgår av kallelsen till årsstämman.

Extra bolagsstämma 2020
Hässleholms Kulturhus
Torsdagen den 27 augusti 2020
Klockan 11.00

Dokument för extra bolagsstämma 2020
Kallelse till extra bolagsstämma den 27 augusti 2020 med beslutsförslag
Styrelsens förslag till bolagsordningsändring 2020
Formulär för förhandsröstning och anmälan 2020
Fullmaktsformulär för extra bolagsstämma 2020

Du som önskar delta på den extra bolagsstämman 2020 ska:
Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 21 augusti 2020, dels senast den 21 augusti 2020 kl. 16.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan till stämman görs i första hand via följande länk. Anmälan kan även ske skriftligt under adress Eolus Vind AB ”Extra bolagsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller per telefon 08-402 90 41. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer dagtid och eventuellt bidträdes namn. Efter registrerad anmälan kommer aktieägaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman utan ska följa instruktionerna för förhandsröstning.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 21 augusti 2020 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna. För information om hur dina personuppgifter behandlas se Integritetspolicy för bolagsstämmor.

Om aktieägare ska företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, undertecknad av aktieägaren och daterad. Fullmakt får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling uppvisas. Handlingen ska styrka rätten för den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under adress Eolus Vind AB, Box 95, 281 21 Hässleholm senast kl. 16.00 den 21 augusti 2020. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman.

Åtgärder med anledning av coronaviruset
Som ett led i strävan att minimera risken för spridning av coronaviruset har styrelsen beslutat att aktieägare i bolaget ska kunna utöva sin rösträtt vid stämman genom att förhandsrösta. Avsikten med styrelsens beslut är att reducera antalet personer som samlas i bolagsstämmolokalen. Bolaget avråder från att närvara i stämmolokalen och vill uppmana sina aktieägare att, på det sätt som anges nedan, utnyttja möjligheten till förhandsröstning.

Förhandsröstning
Aktieägare som vill utnyttja möjligheten till förhandsröstning ska, utöver att vara upptagen i bolagsstämmoaktieboken, använda ett formulär för anmälan och förhandsröstning som finns tillgängligt ovan på denna sida. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

  • Förhandsröstningsformuläret ska skickas till bolaget per e-post till GeneralMeetingService@euroclear.eu eller per post till Eolus Vind AB ”Extra bolagsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.
  • Aktieägare som är fysiska personer kan även välja att avge sin förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID. Länk till elektronisk förhandsröstning finns på bolagets webbplats, www.eolusvind.com, samt via https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/.
  • Förhandsröstningsformuläret måste vara bolaget tillhanda senast den 21 augusti 2020, gärna före kl. 16.00.

Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas förhandsröstningsformuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Övriga åtgärder i anledning av coronaviruset
Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av coronaviruset i samband med stämman har bolaget vidare beslutat att vidta följande åtgärder:

  • ingen dryck och förtäring kommer att serveras vid stämman,
  • antalet närvarande icke aktieägare kommer att i möjligaste mån begränsas, och
  • stämman kommer att minimeras i tid, dock utan att inskränka på aktieägarnas rättigheter.

Med hänsyn till smittorisken avråder bolaget från deltagande i stämmolokalen, och rekommenderar aktieägarna att delta genom förhandsröstning enligt ovan. Bolaget följer den fortsatta utvecklingen noga och kommer vid behov att på sin webbplats, www.eolusvind.com, uppdatera informationen om vilka åtgärder som vidtas i samband med stämman.

Årsredovisning
Årsredovisning för verksamhetsåret 2018/2019 finns tillgänglig på bolagets hemsida under fliken finansiella rapporter. Den som önskar få ett tryckt exemplar av årsredovisningen tillsänt sig kan beställa det genom att skicka ett mail med namn och adress samt ärende till info@eolusvind.com.

Protokoll:
Protokoll från extra bolagsstämma 27 augusti 2020
Protokoll från årsstämma 25 januari 2020
Protokoll från årsstämma 26 januari 2019
Protokoll från årsstämma 27 januari 2018
Protokoll från årsstämma 28 januari 2017

Protokoll från årsstämma 30 januari 2016

Protokoll från extra bolagsstämma 2 juni 2015

Protokoll från årsstämma 24 januari 2015
Protokoll från årsstämma 25 januari 2014

Protokoll från årsstämma 26 januari 2013
Protokoll från årsstämma 28 januari 2012

Dokument för bolagsstämma 2020
Kallelse till årsstämma den 25 januari 2020 med beslutsförslag
Fullmakt
Valberedningens motiverade yttrande
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Redovisning av utvärdering gjord av Ersättningsutskottet
Revisorsyttrande om riktlinje för ersättningar till ledande befattningshavare har följts
Styrelsens förslag till långsiktigt aktiesparprogram
Styrelsens förslag till vinstdisposition och motiverade yttrande

Dokument för bolagsstämma 2019
Kallelse till årsstämma den 26 januari 2019 med beslutsförslag
Fullmakt
Valberedningens motiverade yttrande
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Redovisning av utvärdering gjord av Ersättningsutskottet
Revisorsyttrande om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Dokument för bolagsstämma 2018
Kallelse till årsstämma den 27 januari 2018 med beslutsförslag
Fullmakt
Valberedningens motiverade yttrande
Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
Redovisning av utvärdering gjord av Ersättningsutskottet
Revisorsyttrande om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts


Dokument för bolagsstämma 2017
Kallelse till årsstämma den 28 januari 2017 med beslutsförslag.
Fullmakt
Redogörelse för valberedningens arbete samt förslag.
Bolagsordning
Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
Redovisning av utvärdering gjord av Ersättningsutskottet
Revisorsyttrande om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts


Dokument för bolagsstämma 2016

Kallelse till årsstämma den 30 januari 2016 med beslutsförslag
Rörliga ersättningar för ledande befattningshavare
Redovisning av utvärdering gjord av Ersättningsutskottet
Revisors yttrande om riktlinjer till ersättningar till ledande befattningshavare har följts
Fairness opinion rörande förvärv av två vindkraftsprojekt i Nevada, USA
Fullmakt


Dokument för extra bolagsstämma 2015
Kallelse till extra bolagsstämma den 2 juni 2015
Styrelsens redogörelse
Revisorsyttrande rörande särskilda inlösenvillkor
Revisorsyttrande väsentliga händelser
Revisorsyttrande minskning av aktiekapital
Fullmakt


Informationsfolder rörande inlösenförfarandet:

Eolus informationsfolder om inlösenförfarande


Dokument för årsstämma 2015:

Kallelse till årsstämma den 24 januari 2015 med beslutsförslag.
Rörliga ersättningar för ledande befattningshavare.
Redovisning av utvärdering gjord av Ersättningsutskottet