Vindkraftverk på snöiga berg

Bolagsstämma

Bolagets högsta beslutande organ är bolagsstämman, där aktieägarnas inflytande i bolaget utövas. Vid årsstämman behandlas ett antal centrala ärenden, bland annat vinstutdelning, årsredovisning, ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör samt val och arvodering av styrelse och revisor.

För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen. Aktieägare som inte kan delta på stämman personligen får företrädas av ombud med fullmakt. I samband med kallelsens utfärdande lämnas information om formerna för bolagsstämman samt tid och sätt för anmälan till bolagsstämman.

En aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid en bolagsstämma ska skriftligen begära detta hos styrelsen. Begäran ska ha kommit Eolus tillhanda minst sju veckor före bolagsstämman, eller i sådan tid att ärendet kan införas i kallelsen. Vad gäller förslag till beslut i ärenden som redan finns upptagna på dagordningen och där det inte följer av lag att förslag måste framläggas viss tid i förväg, har aktieägare rätt att lägga fram sådana förslag under perioden fram till dess att bolagsstämman hålls (inklusive under bolagsstämman).

Av dagordningen för bolagsstämman följer vilka ärenden som är föremål för beslut av bolagsstämman respektive vilka ärenden som är informationspunkter. Ärenden på dagordningen som kräver beslut av bolagsstämman är föremål för bindande omröstning genom att aktieägarna röstar för eller emot alternativt avstår från att rösta i frågan. Alla aktieägare har vidare rätt att, i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen, på bolagsstämman ställa frågor till styrelsen och VD om de ärenden som tas upp på bolagsstämman och bolagets förhållanden till annat koncernföretag samt vid årsstämman ställa frågor om bolagets och koncernens ekonomiska situation.

För att ha rätt att delta och rösta för sina aktier vid årsstämman ska aktieägaren vara införd i aktieboken samt anmäla sig inom en viss tid. De aktieägare som så önskar kan medverka via ombud. Hur anmälan går till framgår av kallelsen till årsstämman.

Årsstämma 2022

Aktieägarna i Eolus Vind AB (publ) org.nr 556389-3956 har kallats till årsstämma den 19 maj 2022 kl. 14.00 i Kulturhuset i Hässleholm, Vattugatan 18. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 13.30.

Anmälan sker via denna länk både gällande poströstning och för dem som avser delta i stämmolokalen. Sista dag för anmälan är den 13 maj kl. 16.00.

Dokument för bolagsstämma 2022

Formulär för poströstning och anmälan 2022
Fullmaktsformulär för bolagsstämma 2022
Integritetspolicy gällande behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämma
Kallelse till årsstämma den 19 maj 2022 med beslutsförslag
Valberedningens motiverade yttrande 2022
Revisorsyttrande om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts
Styrelsens förslag till långsiktigt aktiesparprogram
Styrelsens förslag till vinstdisposition och yttrande enligt 18:4 ABL
Ersättningsrapport 2021

 

Dokument från bolagsstämma 2021