Solnedgång i bergigt landskap

Våra tekniker

Eolus huvudidé är att projektera och uppföra anläggningar för förnybar energi och energilagring. Bolaget startade som ett projekteringsbolag för vindkraft 1990 och har valt att ta med den erfarenhet och kontaktnät som upparbetats för att gälla även andra tekniker. 

Val av teknik avgörs av plats och rådande marknadsförutsättningar. För närvarande bedriver Eolus projektering inom landbaserad och havsbaserad vindkraft, solkraft och batterilagring. Vår ambition är att etablera anläggningar till den lägsta kostnaden per producerad eller lagrad MWh för att främja lönsamma investeringar för våra kunder.

Vindkraftspark i Vestas sett från ovan

Landbaserad vindkraft

På många marknader är landbaserad vindkraft ett av de billigaste, om inte det billigaste, sättet att tillföra ny produktionskapacitet. Därmed talar inte bara miljömässiga skäl för utbyggnad av landbaserad vindkraft utan också möjligheten att bidra till konkurrenskraftiga elpriser. Eolus har lång erfarenhet av att etablera landbaserad vindkraft och god förmåga att realisera de bästa projekten. Till dags dato har Eolus etablerat landbaserad vindkraft i Sverige, Norge, USA och Estland.

Vindkraftverk till havs.

Havsbaserad vindkraft

Kostnaderna för att etablera havsbaserad vindkraft sjunker kraftigt och det är tydligt att utbyggnaden kommer att vara en viktig del av omställningen till ett förnybart energisystem såväl regionalt som globalt. Detta bland annat för möjligheterna att etablera stora anläggningar med kraftfulla turbiner med hög produktion.

Solkraft

Precis som landbaserad vindkraft på vissa marknader är det billigaste sättet att tillföra ny produktionskapacitet är solkraft det på andra. Kostnadsreduktioner tillsammans med olika stöd har gett en snabb utbyggnadstakt i flera länder. Eolus inriktar sin verksamhet inom sol på större anläggningar och deltar inte i värdekedjan vad gäller etablering av solceller hos till exempel privatpersoner. Erfarenheten som upparbetats genom mer än 30 års projektering av vindkraft ger bolaget god kunskap även inom etablering av storskaliga anläggningar inom solkraft.

 

Läs mer hur vi arbetar med solkraft på sol.eolusvind.com.

Energilagring

Olika former av energilagring kommer att bli en allt viktigare del av elsystemet i takt med att andelen vind- och solkraft ökar. Lagring kan ske genom en rad olika tekniker och ske genom såväl storskaliga som småskaliga lösningar. Storskaliga lagringslösningar kan utöver att bidra till högre utbyggnad av intermittenta kraftkällor också ge balanseringsmöjligheter, kapa konsumtionstoppar och ge en större trygghet i elsystemet genom sin tillgänglighet. Eolus arbetar med batterilager kopplat till produktionsanläggningar och fristående lagermöjligheter beroende på marknadsförutsättningar.