USA

Den amerikanska energimarknaden kan egentligen ses som flera olika marknader beroende på bland annat geografi samt olika regler för tillståndsgivning, elanslutning, elhandel och ambitioner för förnybar energi. Exempelvis är en delstat som Texas en egen marknad som saknar överföringskapacitet till och från andra delstater.

Förnybar energi som sol och vind växte under åren som Donald Trump var president trots negativ retorik kring förnybar energi och en vilja att förbättra villkoren för fossila bränslen som kol och olja. En drivande faktor har varit det federala stödsystemet för att främja utbyggnaden av vindkraft, Production tax credit (PTC). Ett system som har brett politiskt stöd och som i december 2020 förlängdes på 60 procent av det maximala beloppet för projekt där tillräckligt med komponenter beställs innan 31/12 2021.

Trots tidig negativ påverkan på utbyggnaden av solceller på hustak i och med restriktioner kopplade till Covid19 slog utbyggnaden av solkraft rekord i USA under 2020. Detta eftersom storskaliga anläggningar i stora delar kunde fortsätta att byggas trots restriktioner. 11 158 MW storskaliga solcellsanläggningar driftsattes under året. Även vindkraften slog rekord under 2020 med sammanlagt 16 913 MW installerad effekt. Till det kan läggas att storskalig batterilagring också slog rekord under 2020. Med Joe Biden som president förväntas ytterligare förbättrade möjligheter till utbyggnad av förnybar energi som en del i omställningen av det amerikanska samhället. På kort sikt förutspår International Energy Agency (IEA) att sol kommer att ha högre utbyggnadstakt än det hade under 2020 de kommande åren medan vind kommer att ligga lägre än rekordåret 2020.

Totalt finns 122 468 MW installerad vindkraft vilket betyder att USA är det land i världen efter Kina som har mest installerad vindkraft. Både sett till 2020 och ackumulerat är Texas den delstat som har i särklass mest vindkraft. Ungefär 27 procent av all vindkraft i USA finns i Texas. Jämfört med exempelvis den nordiska marknaden är turbinerna som etableras i USA generellt sett mindre vad gäller generatoreffekt. Under 2020 hade 71 procent av de installerade turbinerna en effekt mellan 2-3 MW. Precis som på andra marknader har havsbaserad vindkraft en stor potential i USA med för närvarande ett stort fokus på östkusten från North Carolina och norröver.

Storskaliga solcellsanläggningar har efter utgången på 2020 en installerad effekt om 47 318 MW. Mest storskalig sol finns i Kalifornien som har nära 30 procent av den totala installerade kapaciteten. Under 2020 installerade Texas och Kalifornien mest storskalig sol. Därtill kommer mindre anläggningar på hustak hos hushåll och verksamheter som bidrar till utbyggnadstakten

Lagringsmöjligheter i form av storskaliga batterilösningar har stor potential på den amerikanska marknaden i takt med att sol och vind tar större del av energimixen. Även fristående energilager har en viktig roll att spela för att ge bland annat balanseringsmöjligheter och ge större trygghet i elsystemen. Den ackumulerade effekten storskaliga batterilager steg med hela 72 procent under 2020. Under 2020 installerades 734 MW för en totalsumma på 1 756 MW

Eolus projektportfölj i USA innehåller projekt inom sol, vind och lagring och fokus ligger för närvarande på västra USA.