Sverige

Den svenska vindkraften har haft en mycket stark utveckling. År 2006 producerade vindkraften cirka 1 TWh vilket var mindre än 0,5 procent av landets elproduktion. Under 2020 producerade den svenska vindkraften cirka 27,6 TWh vilket utgör nästan 18 procent av den svenska elproduktionen. Vindkraft är utan tvekan etablerat som landets tredje största elproduktionsmetod och om prognoserna för utbyggnaden står sig kommer vindkraften inom en relativt snar framtid att passera kärnkraften som produktionsmetod. Enligt Svensk Vindenergis prognos från fjärde kvartalet 2020 kommer svensk vindkraft att producera över 45 TWh 2024. Vid utgången av 2020 hade Sverige ungefär 10 000 MW installerad vindkraftskapacitet vilket placerar landet på sjätte plats i Europa. Det finns möjligheter till fortsatt tillväxt för vindkraften i Sverige. I målet att nå en 100 procent förnybar elproduktion i Sverige till år 2040 har vindkraften en nyckelroll att spela. Energimyndigheten och Naturvårdsverket har gemensamt arbetat fram nationella riktlinjer för en hållbar vindkraftsutbyggnad där det lyfts fram möjligheter till 100 TWh vindkraftsel varav 20 TWh havsbaserad. Än så länge har Sverige en mycket liten andel havsbaserad vindkraft så där inryms en stor framtida potential.

Sverige har goda förutsättningar för en stor andel vindkraftsproduktion beroende bland annat på god tillgång till reglerkraft, bra vindtillgångar, stabila elnät och relativt gles befolkningstäthet. God överföringskapacitet till andra länder gör också att Sverige kunnat bli en nettoexportör av el som tränger undan fossil produktion i andra länder. Detta samtidigt som det finns möjlighet att importera vid de få tillfällen det finns behov av det.

Solel står än så länge för en mindre del av den svenska elproduktionen med cirka 0,5 TWh under 2020. Det finns dock möjligheter för en betydligt större andel, allra helst i kombination med förbättrade lagringsmöjligheter. Vind och sol kompletterar varandra på ett bra sätt med sina olika produktionsmöjligheter över dygnet och över året.

Anläggningar för förnybar elproduktion som tas i drift efter 31/12 2021 kommer inte att omfattas av det svensk-norska elcertifikatsystemet.