Norge

Utbyggnadstakten av ny kraftproduktion i Norge är den högsta sedan slutet av 1970-talet enligt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Utbyggnaden av landbaserad vindkraft har varit hög de senaste åren och under 2020 stod vindkraften för cirka 6 procent av Norges elproduktion med sina 9,9 TWh. Vid utgången av 2020 fanns strax under 4 000 MW installerad vindkraftskapacitet varav 1 532 MW installerades under året. På helårsbasis beräknas de driftsatta anläggningarna ha en produktion på 13,1 TWh. Det kan jämföras med en total installerad effekt på 1 675 MW vid utgången av 2018. Norge var det land i Europa som installerade mest landbaserad vindkraft under 2020 och är på femtonde plats i Europa sett till ackumulerad installerad effekt. Under 2020 färdigställde Eolus Stigafjellet (30 MW) vilket är den första vindparken bolaget byggt i Norge.

Under 2021 beräknas ytterligare 5,7 TWh ny vind- och vattenkraft tas i bruk varav Eolus hittills största vindpark, Øyfjellet, står för över 20 procent. Det pågår för närvarande en revidering av regelverket för vindkraftsutbyggnad vilket tillfälligt stoppat upp givande av nya koncessioner. Projekt på den norska marknaden karaktäriseras ofta av utmanande terräng och komplicerad infrastruktur men också av höga medelvindar. Något som ger hög produktion i etablerade anläggningar. Förutsättningarna för vindkraft tillhör de absolut bästa i Europa. Landets klimatmålsättningar och behov av tillkommande elproduktion talar för en fortsatt utbyggnad av landbaserad såväl som havsbaserad vindkraft. Precis som i Sverige finns goda förutsättningar för havsbaserad vindkraft i Norge för att bidra till elektrifieringen av samhället.

Elproduktionen från solceller är låg i landet men har en potential som liknar den i Sverige. Anläggningar för förnybar elproduktion som tas i drift efter 31/12 2021 kommer inte att omfattas av det svensk-norska elcertifikatsystemet.