Finland

Den finska vindkraftsmarknaden har tagit fart igen efter en nedgång 2018 då inga nya anläggningar togs i drift i spåren av ett utfasat stödsystem. Åren innan präglades av en hög utbyggnadstakt. Nu etableras vindkraft utan subsidier från staten och marknaden har anpassat sig efter dessa marknadsförhållanden. Tecknandet av långa elförsäljningsavtal (PPA) är en viktig komponent på den finska marknaden precis som på den svenska och norska marknaden. Sammanlagt hade Finland en ackumulerad installerad effekt om 2 586 MW efter tillskott om 243 MW under 2019 och 302 MW under 2020. Enligt statistik från Wind Europe var de turbiner som byggdes på den finska marknaden de med högst genomsnittlig generatoreffekt. På marknaden finns ett stort intresse för finsk vindkraft så produktionen som år 2020 uppgick till 7,8 TWh förväntas öka markant de kommande åren.