Estland och Lettland

Vindkraftsutbyggnaden i Estland och Lettland har i praktiken stått still de senaste åren. Bortsett från 10 MW installerad effekt i Estland 2019 har ingen vindkraft byggts de senaste fyra åren i dessa två länder.

I Estland har många goda vindlägen kommit att undantas för vindkraftsetableringar efter restriktioner från den estniska Försvarsmakten. Som grund för restriktionerna har anförts problem att bygga större vindkraftverk då dessa skulle kunna störa radarverksamhet. Något som minskar projekteringsverksamheten generellt och försvårat investeringar. Sammantaget har Estland enligt statistik från Wind Europe en installerad effekt om 320 MW. Under räkenskapsåret har Eolus avyttrat 600 hektar mark i Estland till SCA och samtidigt tecknat avtal som ger Eolus rätt att fortsätta utveckla vindkraftsprojekt på dessa marker och andra fastigheter SCA äger i landet. Avtalet gäller även möjligheter att utveckla vindkraftsprojekt på de fastigheter SCA äger i Lettland.

Lettland har mycket goda vindlägen såväl i väster som i landets centrala delar vilket ger god potential för vindkraft. Hittills har dock lite vindkraft etablerats i landet vars totala installerade effekt uppgår till 66 MW. Eolus är en av få aktiva projektutvecklare i landet för närvarande vilket ger en fördel om marknaden skulle ta fart. Projekt Pieneva/Dobele är upptaget på Eolus lista över projekt i sen utvecklingsfas. Om projektet erhåller nödvändiga tillstånd och etableras kommer landets vindkraftskapacitet att kraftigt öka.

Mer utbyggnad av förnybar energi är viktigt för att klara både Estland och Lettlands klimatpolitiska åtaganden.