Solnedgång i bergigt landskap

Eolus i världen, land för land

Eolus är närvarande på många olika geografiska marknader. Oavsett om det rör sig om landbaserad eller havsbaserad vindkraft, solprojekt eller energilagring är en sak är gemensam – omställningen till förnybar energi.

Idag bedriver Eolus verksamhet i Sverige, Norge, USA, Polen, Finland, Lettland och Estland. Den polska marknaden klev vi in på så sent som 2021. Störst projektportfölj finns i Sverige följt av USA.

 

I takt med att vi utvecklar projekt och färdigställer anläggningar i andra länder än Sverige, som hittills dominerat, kommer verksamheten att bli mindre beroende av enskilda geografiska marknader. Överlag befinner sig projekten utanför Sverige i tidigare faser än den svenska portföljen vilket är naturligt eftersom det var på den svenska marknaden som Eolus startade. Marknaderna skiljer sig åt vad det gäller hur mycket förnybar kraft som finns utbyggd och vad som just nu är under etablering. Länderna har olika förutsättningar när det kommer till geografi, infrastruktur, nätkapacitet och stödsystem för förnybar elproduktion.

Utvecklingen inom vindkraft i Sverige har varit mycket stark och kraftslaget är en etablerad och viktig del av den svenska energimixen. 2006 var det år då vindkraften första gången passerade en årsproduktion på 1 TWh. Under 2021 producerades som jämförelse 27,4 TWh vilket uppgår till cirka 16 procent av den svenska produktionen. Inom några år pekar prognoserna på att vindkraften kommer att passera kärnkraftens årsproduktion och blir landets näst största produktionsslag. Enligt Svensk Vindenergis statistik för fjärde kvartalet 2021 fanns vid årsskiftet 2021/2022 en installerad kapacitet i Sverige på 12 200 MW med en normalårsproduktion på 33,1 TWh.

 

Stark tillväxt för landbaserad vindkraft

Sverige som land har goda förutsättningar för vindkraft vilket lett till att Sverige var det land i Europa som installerade mest landbaserad vindkraft under 2021. Trots redan kraftig tillväxt finns fortsatt stor potential. Sveriges goda förutsättningar för en stor andel vindkraftsproduktion beror bland annat på bra tillgång till reglerkraft, bra vindtillgångar, stabila elnät och relativt låg befolkningstäthet. God överföringskapacitet till andra länder gör att Sverige kunnat bli en nettoexportör av el som tränger undan fossil produktion i andra länder. Detta samtidigt som det finns möjlighet att importera vid de få tillfällen det finns behov av det.

 

Havsbaserad vindkraft behöver utökas

Samtidigt som Sverige är ett av de länder i Europa där kostnaderna för att etablera landbaserad vindkraft är som lägst, vilket lett till att Sverige är det land i Europa som har femte mest etablerad vindkraft, finns väldigt lite havsbaserad vindkraft. Sverige ligger efter länder som Tyskland, Danmark, Nederländerna och Storbritannien på detta område. Havsbaserad vindkraft har en nyckelroll att fylla, inte minst när det kommer till att minska gapet mellan konsumtion och produktion i Västsverige och Skåne/Blekinge.

 

Förbättrad lagring möjliggör mer vind och sol

Solel står än så länge för en begränsad del av den svenska elproduktionen med cirka 1,1 TWh under 2021. Det finns dock möjligheter för en betydligt större andel, både från mindre anläggningar nära konsument och från storskaliga anläggningar. Vind och sol kompletterar varandra på ett bra sätt med sina olika produktionsmöjligheter över dygnet och året. Genom förbättrade lagringsmöjligheter kommer såväl sol som vind att utgöra en större del av den svenska elproduktionen framöver.

De senaste åren har medfört en hög utbyggnadstakt av ny kraftproduktion i Norge. Takten är den högsta sedan slutet av 1970-talet enligt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Landbaserad vindkraft har stadigt ökat och stod under 2021 för nära 7,5 procent av den norska elproduktionen som i övrigt främst består av vattenkraft. Under 2021 producerade den norska vindkraften cirka 11,8 TWh vilket är en ökning på nästan 20 procent jämfört med föregående år. Vid utgången av 2021 fanns cirka 4 650 MW installerad vindkraftskapacitet. Det kan jämföras med en total installerad effekt på 1 675 MW vid utgången av 2018.

 

Förväntad utökning av vindkraft

Det pågår för närvarande en revidering av regelverket för vindkraftsutbyggnad vilket tillfälligt stoppat upp beviljandet av nya koncessioner och satt projektörerna i något av ett vänteläge. Den nya regeringen som tillträdde under hösten 2021 har ambitioner om att utöka produktionen av vind­el bland annat till havs vilket innebär en fortsatt potential på marknaden.

 

Bäst förutsättningar för vind och potential för sol

Projekt på den norska marknaden inom landbaserad vindkraft karaktäriseras ofta av utmanande terräng och komplicerad infrastruktur men också av höga medelvindar. Det ger hög produktion och bidrar till lägre kostnader per producerad MWh. Förutsättningarna för vindkraft tillhör de absolut bästa i Europa. Elproduktionen från sol är låg i landet men har en potential som liknar Sveriges.

Den amerikanska energimarknaden är fragmenterad och kan betraktas som flera olika marknader beroende på bland annat geografi samt delstaternas olika regler för tillståndsgivning, elanslutning, elhandel och ambitioner för förnybar energi.

 

Fossilfritt energisystem 2035

Förnybar energi som sol, landbaserad och havsbaserad vind spelar en nyckelroll för att nå den nuvarande amerikanska administrationens mål om ett fossilfritt energisystem till år 2035. Även olika typer av lagringsmöjligheter är viktiga för att nå dessa mål och bidra till stabilitet i systemen.

 

Utmärkta förutsättningar för sol och rekord för vind

Prognoserna från U.S. Energy and Information Administration (EIA) förutspår att cirka 46,1 GW ny storskalig elproduktion ansluts till nätet under 2022. Nästan hälften av detta (22,1 GW) beräknas komma från solkraft. Mest sol kommer att etableras i Texas följt av Kalifornien med 6,1 GW respektive 4,0 GW. Kalifornien är den delstat som har mest installerad solkraft och därtill mycket ambitiösa mål vad gäller förnybar elproduktion. Under 2021 anslöts 15,1 GW storskalig solkraft till nätet i USA, så ökningstakten är hög. Vind ökade under 2021 och slog rekord med 17,1 GW installerad effekt. Under 2022 prognosticeras vind att stå för 17 procent av de nya installationerna trots en minskning till 7,6 GW i förväntade etableringar. Precis som för sol så kommer mest vind att adderas i Texas.

 

Energilagringsprojekt expanderar

Batterilager är inne i en stark expansionsfas drivet av sjunkande kostnader, samlokalisering med förnybar elproduktion och genom att skapa nyttor i regionala nät. Under 2022 förväntar sig EIA att 5,1 GW nya batterilager kommer att byggas. Under 2021 sålde Eolus sitt första batterilagerprojekt i USA. Projekt Cald i Los Angeles i Kalifornien omfattar 120 MW och Eolus kommer att bistå kunden med projektutvecklingstjänster. Lagringsmöjligheter i form av storskaliga batterilösningar har stor potential på den amerikanska marknaden i takt med att sol och vind tar större del av energimixen. Även fristående energilager har en viktig roll att spela för att ge bland annat balanseringsmöjligheter och större trygghet i elsystemen.

 

Målsättningar för havsbaserad vindkraft

Precis som på andra marknader har havsbaserad vindkraft en stor potential i USA, främst på östkusten. Den sittande administrationen har som målsättning att det ska byggas 30 GW havsbaserad vindkraft till år 2030. Detta att jämföra med att det endast finns två havsbaserade anläggningar i drift nu. I slutet av februari 2021 stängdes en federal auktion för sex havsbaserade projekt utanför New York och New Jersey till ett pris om sammanlagt 4,37 miljarder USD. Eolus projektportfölj i USA innehåller projekt inom sol, landbaserad vind och lagring och fokus ligger för närvarande på västra USA.

Polen är den marknad som Eolus senaste etablerade verksamhet på. Detta skedde under 2021. Det är en marknad med stor utvecklingspotential i egenskap av att det är en stor ekonomi i Europa där det också finns ett stort behov av att ställa om energisystemet som är starkt beroende av kolkraft. Landet är ett av de allra mest fossilberoende i Europa, samtidigt som man åtagit sig att minska sina koldioxidutsläpp inom ramen för olika internationella åtaganden.

 

Stark marknad för solkraft

Den polska marknaden för förnybart har de senaste åren präglats av främst utbyggnad inom solkraft. Polen har de senaste åren varit ett av de länder i Europa som installerat mest solkraft. Under såväl 2020 som 2021 har landet installerat fjärde mest solkraft i Europa. Under 2021 installerades cirka 3 200 MW för en sammanlagd installerad effekt om över 7 100 MW. De senaste åren har installationer av små hushållsanläggningar varit populära tack vare gynnsamma investeringsvillkor. Villkoren har dock försämrats och prognoserna från bland annat Solar Power Europe visar i stället kraftig utbyggnad av storskaliga solcellsanläggningar. En drivande faktor i utbyggnaden av solkraft utöver behovet av ny produktionskapacitet är att tillståndsprocesserna går fortare än för vindkraft som har en striktare tillståndsprocess och på så sätt snabbare kan bidra till ny elproduktion.

 

Planer för sol 2022–2025

Solar Power Europe prognosticerar i sitt mellanscenario att Polen under 2022–2025 kommer att installera närmare 10 000 MW solkraft. Med en årlig tillväxt på 24 procent beräknas Polen ha nästan 17 000 MW solcellsanläggningar installerade till 2025.

 

Potential för mer vindkraft

Under 2021 etablerades 660 MW vindkraft för en total installerad effekt om 6 347 MW. Det ger Polen en tiondeplats i Europas vindkraftsliga. Än så länge har Polen ingen havsbaserad vindkraft. Det finns emellertid potential för etableringar i Östersjön. Precis som i många andra länder har havsbaserad vindkraft en viktig roll att spela i Polens omställning, och i takt med kostnadsreduktioner kommer denna teknik att bli alltmer attraktiv

Den finska vindkraftsmarknaden har vuxit markant de senaste åren. Enligt statistik från den finska vindkraftsorganisationen installerades 671 MW vind under 2021. Det kan jämföras med cirka 240 MW under 2019 och cirka 300 MW under 2020. Totalt stod vindkraften med sina nära 8,1 TWh under 2021 för nästan 12 procent av den finska elproduktionen. Trenden med att turbiner som etableras på den finska marknaden tillhör de största i Europa höll i sig under 2021. Precis som i Sverige och Norge är tecknandet av långa elförsäljningsavtal (PPA) en vanlig komponent i affärsuppläggen rörande investeringar i vindkraft. Sammanlagt hade Finland en ackumulerad installerad effekt om 3 257 MW. På marknaden finns ett stort intresse för finsk vindkraft vilket sörjer för fortsatt utbyggnad.

 

Storskalig solkraft har en viss potential i Finland men ett land som Sverige anses ha bättre förutsättningar för utbyggnad varför prognoserna för finsk utbyggnad ligger lägre än bland annat Sverige.

Inom vindkraft har det varit något av stiltje på dessa marknader de senaste åren. I Estland har Försvarsmaktens restriktioner rörande bland annat radarverksamhet försvårat utbyggnaden av vindkraft och minskat projektutvecklarnas intresse. Den estniska regeringen har beslutat att investera i uppgraderingar av radarsystemen för att möjliggöra nya projekt inom vind vilket kan ge nya möjligheter. Regeringen har också signalerat intresse för havsbaserad vindkraft. I Lettland finns väldigt lite vindkraftskapacitet installerad. Landet har emeller­tid mycket goda vindlägen såväl i väster som i landets centrala delar, vilket ger god potential för vindkraft. Därtill finns det ambitioner om utbyggnad av havsbaserad vindkraft precis som i Estland. Eolus bedriver en aktiv projekteringsverksamhet inom landbaserad vind i Lettland och bolaget ser goda möjligheter att kunna vara med och utveckla även havsbaserad vind i landet.

 

Sammantaget har Estland och Lettland enligt statistik från Wind Europe en installerad effekt om 320 MW respektive 66 MW.

 

Liten marknad med hög solkapacitet

Inom sol har Estland sett till sin befolkningsstorlek relativt sett mycket installerad kapacitet, sjunde mest per capita i Europa. Dock är marknaden förhållandevis liten vilket gör att den totala installerade effekten är låg. I Lettland är installerad solkapacitet låg både totalt och sett till per capita.