Solnedgång i bergigt landskap

Eolus i världen, land för land

Eolus är närvarande på många olika geografiska marknader. Oavsett om det rör sig om landbaserad eller havsbaserad vindkraft, solprojekt eller energilagring är en sak är gemensam – omställningen till förnybar energi.

Idag bedriver Eolus verksamhet i Sverige, Norge, USA, Polen, Finland, Lettland och Estland. Den polska marknaden klev vi in på så sent som 2021. Störst projektportfölj finns i Sverige följt av USA.

 

I takt med att vi på Eolus utvecklar projekt och färdigställer anläggningar i andra länder än Sverige, som hittills dominerat, kommer verksamheten att bli mindre beroende av enskilda geografiska marknader. Överlag befinner sig projekten utanför Sverige i tidigare faser än den svenska portföljen vilket är naturligt eftersom det var på den svenska marknaden som Eolus startade. Marknaderna skiljer sig åt vad det gäller hur mycket förnybar kraft som finns utbyggd och vad som just nu är under etablering. Länderna har olika förutsättningar när det kommer till geografi, infrastruktur, nätkapacitet och stödsystem för förnybar elproduktion.

Den svenska vindkraften har haft en mycket stark utveckling. År 2006 producerade vindkraften cirka 1 TWh vilket var mindre än 0,5 procent av landets elproduktion. Under 2020 var siffran cirka 27,6 TWh vilket är 17 procent av den svenska elproduktionen.

 

Vindkraft är nu utan tvekan etablerat som landets tredje största elproduktionsmetod och om prognoserna för utbyggnaden står sig, kommer vindkraften inom en relativt snar framtid att passera kärnkraften som produktionsmetod. Vid årsskiftet 2020/2021 hade Sverige ungefär 10 000 MW installerad vindkraftskapacitet och det ger landet en sjätteplats i Europa. Det finns möjligheter till fortsatt tillväxt för vindkraften i Sverige och i målet att till 2040 ha en elproduktion som är 100 procent förnybar, har vindkraften en nyckelroll. Energimyndigheten och Naturvårdsverket har gemensamt arbetat fram nationella riktlinjer för en hållbar vindkraftsutbyggnad som lyfter fram möjligheter till 100 TWh vindkraftsel varav 20 TWh havsbaserad. Än så länge har Sverige en mycket liten andel havsbaserad vindkraft så utvecklingsmöjligheterna för havsbaserat är stora. 

 

Nettoexportör med potential

Sveriges goda förutsättningar för en stor andel vindkraftsproduktion beror bland annat på god tillgång till anpassningsbara energikällor – så kallad reglerkraft, bra vindtillgångar, stabila elnät och relativt gles befolkningstäthet. Att vi dessutom har en god överföringskapacitet till andra länder gör att Sverige kunnat bli en nettoexportör av el som tränger undan fossil produktion också i andra länder. Detta samtidigt som det finns möjlighet att importera vid de få tillfällen det finns behov av det.

 

Ljus framtid

Solel står än så länge för en mindre del av den svenska elproduktionen (0,5 TWh 2020). Men det finns möjligheter för en betydligt större andel, allra helst i kombination med förbättrade lagringsmöjligheter. Vind och sol kompletterar varandra på ett bra sätt med sina olika produktionsmöjligheter över dygnet och året. 

Utbyggnadstakten av ny kraftproduktion i Norge är den högsta sedan slutet av 1970-talet enligt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Utbyggnaden av landbaserad vindkraft har varit hög de senaste åren och under 2020 stod vindkraften för cirka 6 procent av Norges elproduktion med sina 9,9 TWh. De driftsatta anläggningarna beräknas ha en produktion på 13,1 TWh/år. Norge var det land i Europa som installerade mest landbaserad vindkraft under 2020 och är på femtonde plats i Europa sett till ackumulerad installerad effekt. 

 

Förutsättningar i toppklass

Under 2021 beräknas ytterligare 5,7 TWh ny vind- och vattenkraft tas i bruk och Eolus hittills största vindpark, Øyfjellet, står för över 20 procent. Det pågår för närvarande en revidering av regelverket för vindkraftsutbyggnad vilket tillfälligt stoppat upp beviljandet av nya koncessioner. Projekt på den norska marknaden karaktäriseras ofta av utmanande terräng och komplicerad infrastruktur men också av höga medelvindar. Något som ger hög produktion i etablerade anläggningar. Förutsättningarna för vindkraft i Norge tillhör de absolut bästa i Europa. Landets klimatmålsättningar och behov av tillkommande elproduktion talar för en fortsatt utbyggnad av både land- och havsbaserad vindkraft.

 

Precis som i Sverige finns här goda förutsättningar för att låta havsbaserad vindkraft bidra till elektrifieringen av samhället. Elproduktionen från solceller är låg i landet men har en potential som liknar Sveriges. 

Den amerikanska energimarknaden kan egentligen ses som flera olika marknader eftersom geografi och delstaternas olika regler för tillståndsgivning, elanslutning, elhandel och ambitioner för förnybar energi skiljer sig markant. Exempelvis är Texas en egen marknad som saknar överföringskapacitet till och från andra delstater. 

Fossilfritt växte trots negativ retorik

Förnybar energi från till exempel sol och vind har växt snabbt under senare år. En drivande faktor har varit det federala stödsystemet för att främja utbyggnaden av vindkraft, Production tax credit (PTC). Ett system som har brett politiskt stöd och som i december 2020 förlängdes på 60 procent av det maximala beloppet för projekt där tillräckligt med komponenter beställs innan 31/12 2021.

 

Rekord för sol och vind

Trots att restriktioner kopplade till Covid-19 hade negativ påverkan på utbyggnaden av solceller på hustak, slog utbyggnaden av solkraft rekord i USA under 2020. Det berodde på att bygget av storskaliga anläggningar i stora delar kunde fortsätta. Även vindkraften och storskalig batterlilagring slog rekord under 2020. Generellt förväntas ytterligare förbättrade möjligheter till utbyggnad av förnybar energi som en del i omställningen av det amerikanska samhället. Den nu sittande administrationen har som ambition är att den amerikanska energisektorn ska vara utsläppsfri till 2035.

 

Texas leder vindkraftsligan

Totalt finns 122 468 MW installerad vindkraft vid årsskiftet 2020/2021 vilket betyder att USA är det land i världen efter Kina som har mest installerad vindkraft. Och Texas är den delstat som har i särklass mest. Ungefär 27 procent av all vindkraft i USA finns i Texas. Jämfört med exempelvis den nordiska marknaden är turbinerna som etableras i USA generellt sett mindre vad gäller generatoreffekt. Precis som på andra marknader har havsbaserad vindkraft en stor potential i USA, för närvarande med stort fokus på östkusten från North Carolina och norröver.

 

Solfokus i Kalifornien

Storskaliga solcellsanläggningar hade vid utgången på 2020 en installerad effekt om 47 318 MW. Mest storskalig produktion finns i Kalifornien som har nära 30 procent av den totala installerade kapaciteten. Under 2020 installerade Texas och just Kalifornien flest storskaliga solcellsanläggningar räknat i MW. Därtill kommer mindre anläggningar hos hushåll och verksamheter som bidrar till utbyggnadstakten.

 

Batterilager i stor skala

Potentialen för lagringsmöjligheter i form av storskaliga batterilösningar på den amerikanska marknaden är stor och växer i takt med att sol och vind tar större del av energimixen.

Även fristående energilager har en viktig roll att spela för att ge bland annat balanseringsmöjligheter och större trygghet i elsystemen. Den ackumulerade effekten för storskaliga batterilager steg med hela 72 procent under 2020. Eolus projektportfölj i USA innehåller projekt inom sol, vind och lagring och fokus ligger för närvarande på västra USA.

Hemsida: eolusnorthamerica.com

Som en stor ekonomi i Europa och med ett stort behov av att ställa om från främst kolkraft, är Polen en marknad med rejäl utvecklingspotential för förnybar elproduktion. Idag är landet är ett av de allra mest fossilberoende i Europa, samtidigt som man åtagit sig att minska sina koldioxidutsläpp.

 

Goda marknadsförutsättningar

Under 2020 etablerades 731 MW vindkraft för en total installerad effekt om 6 614 MW. Det ger Polen en niondeplats i Europas vindkraftliga. Med förhållandevis strikta regelverk för att etablera landbaserad vindkraft, spås det stora tillskottet av förnybar elproduktion på land komma från solkraft de kommande åren. Många projekt som startats som vindprojekt har på grund av de strikta reglerna omvandlats till solcellsprojekt. Under 2020 installerades omkring 2 200 MW sol, vilket var mer än en fördubbling jämfört med 2019 och fjärde mest i Europa. Branschorganisationen Solar Power Europe spår att Polen kommer att kunna etablera så mycket som upp till 13 000 MW fram till 2024. Polen har ingen havsbaserad vindkraft i dagsläget men det finns goda möjligheter till etableringar i Östersjön och det finns politiska intentioner om byggnation av havsbaserad vindkraft. Precis som i många andra länder har havsbaserad vindkraft en viktig roll att spela i Polens omställning, och i takt med minskade kostnader för etableringar kommer denna teknik att bli alltmer attraktiv.

Den finska vindkraftsmarknaden har tagit fart igen efter en nedgång 2018 då inga nya anläggningar togs i drift i spåren av ett utfasat stödsystem. Nu etableras vindkraft utan stöd från staten och marknaden har anpassat sig efter dessa marknadsförhållanden.

 

Högst snitteffekt och positiv prognos

Tecknandet av långa elförsäljningsavtal (PPA) är viktiga på den finska marknaden, precis som på den svenska och norska. Enligt statistik från Wind Europe hade de turbiner som byggdes på den finska marknaden 2019 och 2020 högst genomsnittlig generatoreffekt i Europa. På marknaden finns ett stort intresse för finsk vindkraft så produktionen som år 2020 uppgick till 7,8 TWh, förväntas öka markant de kommande åren.

Vindkraftsutbyggnaden i Estland och Lettland har i praktiken stått still de senaste fyra åren. Med andra ord: här finns en stor utvecklingspotential.

 

I Estland har Försvarsmaktens restriktioner satt stopp för vindkraftsetableringar i många goda vindlägen. De argument som försvaret lagt fram är risken för att större vindkraftverk skulle kunna störa radarverksamhet. Restriktionerna har minskat projekteringsverksamheten och försvårat investeringar. Sammantaget har Estland enligt statistik från Wind Europe en installerad effekt om 320 MW. Eolus har tecknat avtal med SCA som ger oss rätt att utveckla vindkraftsprojekt på SCA:s fastigheter i landet. Avtalet gäller även möjligheter att utveckla vindkraftsprojekt på SCA-ägda fastigheter i Lettland.

 

Eolus närvarande på lovande marknad

Lettland har mycket goda vindlägen, såväl i väster som i landets centrala delar, som ger god potential för vindkraft. Även havsbaserad vindkraft har goda förutsättningar i lettiska vatten. Men hittills har väldigt lite vindkraft etablerats. Eolus är en av de projektutvecklare som funnits med lokal personal i landet längst vilket ger en fördel i projektutvecklingsarbetet.

 

Mer utbyggnad av förnybar energi är viktigt för att klara Estlands och Lettlands klimatpolitiska mål och skapa en större trygghet.