Storförbrukare

Till gruppen storförbrukare räknas företag och organisationer med hög elförbrukning som inte har energiproduktion som kärnverksamhet. Kundgruppen är ökande, dels för att el från vindkraft och solkraft ger säkra, låga och stabila elkostnader under lång tid, dels beroende på ett hållbarhetsperspektiv. Allt fler företag strävar efter att vara en tydlig aktör i omställningen till en fossilfri framtid. Helt enkelt för att möta sina kunders krav och önskemål om minskad miljöpåverkan och ansvarstagande. Investeringar kan ske genom direkta investeringar i egna anläggningar eller allra vanligast genom att teckna långa elförsäljningsavtal (PPA). Ett elförsäljningsavtal innebär att en part förbinder sig att under en förutbestämd tid köpa elproduktionen från en viss anläggning och därmed kan bidra till utbyggnad av kapacitet utan att själv äga anläggningar. Denna typ av upplägg binder inte kapital som behövs i kärnverksamheten men skapar ändå miljöfördelar. Eolus har tecknat denna typ av avtal med olika aktörer för vindkraftsparker i Sverige, Norge och USA. Amazon Web Services är den aktör i världen som har störst andel tecknade elförsäljningsavtal följda av Google.