Institutionella investerare

Merparten av investeringarna på den nordiska vindkraftsmarknaden sker numera genom internationella institutionella investerare såsom olika typer av fonder, försäkringsbolag och återförsäkringsbolag. Även i ett globalt perspektiv är denna trend påtaglig. Ägande i samhällsinfrastruktur, till exempel förnybar energi i form av vindkraft och solcellsanläggningar, drivs av att investeringarna är långsiktiga med relativt stabil avkastning och stabila kassaflöden. Det i sin tur genererar trygghet i de åtaganden företagen har gentemot sina kunder inom återförsäkring och pensionsplaceringar. Den som investerar i produktion av förnybar el blir också delaktig i omställningen mot fossilfri elproduktion vilket minskar utsläppen av koldioxid och i förlängningen minskar riskerna inom andra klimatrelaterade investeringar och försäkringsåtaganden. Med en stark trend inom hållbara investeringar kommer denna typ av aktörer att fortsätta spela en nyckelroll i omställningen av samhället.