Solnedgång i bergigt landskap

Flexibelt för en bred kundbas

Med över 30 år på marknaden har Eolus skapat en stor, bred och nöjd kundbas.

Vår långa erfarenhet är en av anledningarna till att förtroendet för Eolus är starkt hos kunder, markägare, aktieägare, långivare och medarbetare. Men det är inte den enda; ett komplett erbjudande, en flexibel affärsmodell och förmågan att anpassa verksamheten till marknadens svängningar och förutsättningar, är också mycket viktiga faktorer. Genom åren har Eolus lyckats möta kraven från investerare och samhälle, troligen eftersom vi ständigt tänker framåt – på nästa möjlighet och kommande behov.

Värde hela vägen

Genom åren har Eolus byggt upp kompetens inom hela värdekedjan och en finansiell ställning som gör bolaget till en stark, stabil och pålitlig partner. Vår projektportfölj inom vind, sol och lagring ger stora möjligheter att erbjuda anläggningar som passar varje enskild kunds förutsättningar och behov, till lägsta möjliga kostnad per producerad eller lagrad MWh. Många kunder värderar våra drift- och förvaltningstjänster högt, ett totalerbjudande med professionell hantering som maximerar intäkterna för både större och mindre investerare.

Fler stora aktörer

Över tid har kundbasen förändrats. Från att ha sålt det mesta av den etablerade vindkraften till olika typer av investerare på den svenska marknaden, är merparten av kunderna nu större internationella bolag. De allra flesta finns inom segmenten institutionella investerare och storförbrukare där geografisk marknad och teknik inte spelar lika stor roll som för mindre, inhemska aktörer.

Institutionella investerare

Merparten av investeringarna på den nordiska vindkraftsmarknaden sker numera genom internationella institutionella investerare som olika typer av fonder, försäkringsbolag och återförsäkringsbolag. Det är också en tydlig trend globalt. Ägande i samhällsinfrastruktur, till exempel förnybar energi i form av vindkraft och solcellsanläggningar, drivs av att investeringarna är långsiktiga med relativt stabil avkastning och stabila kassaflöden. Det genererar i sin tur trygghet i de åtaganden företagen har gentemot sina kunder inom återförsäkring och pensionsplaceringar. Den som investerar i produktion av förnybar el blir också delaktig i omställningen till ett fossilfritt energisystem, vilket minskar utsläppen av koldioxid och i förlängningen minskar riskerna inom andra investeringar och försäkringsåtaganden med klimatkoppling. Eftersom allt fler vill göra hållbara investeringar, kommer denna grupp av kunder att fortsätta spela en nyckelroll i omställningen av samhället.

Storförbrukare

Till gruppen storförbrukare räknas företag och organisationer med hög elförbrukning som inte har elproduktion som kärnverksamhet. Kundgruppen växer, dels för att el från vindkraft och solkraft ger säkra, låga och stabila elkostnader under lång tid, dels beroende på hållbarhetsperspektivet. Andelen företag som strävar efter att vara en tydlig aktör i omställningen till en fossilfri framtid ökar kraftigt och snabbt – för att kunderna vill ha, eller kräver, minskad miljöpåverkan och ökat ansvarstagande. Investeringar sker antingen genom direkta investeringar i egna anläggningar eller, allra vanligast, genom att teckna långa elförsäljningsavtal (PPA). Ett sådant avtal innebär att storförbrukaren förbinder sig att under en förutbestämd tid köpa elproduktionen från en viss anläggning. På det viset bidrar företaget till utbyggnad av kapaciteten utan att själv äga anläggningar. Denna typ av upplägg binder inte kapital som behövs i kärnverksamheten men skapar ändå miljöfördelar. Eolus har tecknat PPA med olika aktörer för vindkraftsparker i Sverige, Norge och USA. Amazon Web Services är den aktör i världen som har störst andel tecknade elförsäljningsavtal inom förnybar elproduktion, näst flest har Google.

Energibolag

På många marknader är landbaserad vindkraft ett av de mest kostnadseffektiva sätten att tillföra ny produktionskapacitet; Norden är en av dem. På andra marknader är solkraft det billigaste alternativet. Med de grundförutsättningarna är investeringar i förnybar elproduktion attraktivt för bolag som har energiproduktion som affärsidé. Utöver att det tillförs kostnadseffektiv produktionskapacitet får energibolag, genom vind- och solkraftsinvesteringar, möjlighet att erbjuda sina kunder miljövänlig el från egna anläggningar. I USA är det vanligt att energibolag är aktiva med att teckna elförsäljningsavtal (PPA) istället för att äga egna anläggningar. Detta är något som också börjat ske i Europa. Genom åren har Eolus sålt vindkraftsanläggningar till såväl svenska som internationella energibolag.

Offentliga investerare

Offentliga investerare omfattar främst kommuner, landsting/regioner och kommunala bolag. Egenägda anläggningar för elproduktion skapar förutsägbarhet och kontroll över kostnaderna för elkonsumtion i den egna verksamheten. Investeringar i förnybar elproduktion bidrar till en hållbar utveckling och uppfyller därför de målsättningar inom miljö- och energiområdet som många offentliga aktörer satt upp för sin verksamhet. Under senare år har det generellt sett skett få affärer med denna typ av kunder i Sverige.

Andelskunder

Eolus har sålt andelar i vindkraftverk till kunder nästan sedan bolaget grundades. Det har gjort flera tusen privatpersoner och företag till delägare i vindkraftsanläggningar och har fördelen att skapa en lokal förankring i till exempel en vindkraftpark. Andelsmodellen var en av Eolus framgångsfaktorer under många år men ändrade marknadsförutsättningar och fokus på större anläggningar eller paketering av flera mindre anläggningar till en större affär, gör att Eolus i nuläget inte etablerar andelsprojekt. Det utesluter inte att vi, under rätt förutsättningar, kan komma att erbjuda möjligheten att bli andelsägare i vindkraft i framtiden.