Solnedgång i bergigt landskap

Utveckling av projekt

Sedan starten 1990 har Eolus genom ett stort antal etablerade vindkraftsprojekt och en omfattande projektportfölj utvecklat en gedigen kunskap när det gäller utveckling och etablering av anläggningar för förnybar energi.

Den som investerar i produktionsanläggningar som Eolus utvecklar och etablerar får en stabil och pålitlig partner. Vår långa erfarenhet inom vindkraft har vi tagit med oss i projekteringen av anläggningar för solkraft och energilagring som generellt har kortare tillståndsprocesser än vindkraft.

Eolus fokuserar på god totalekonomi under anläggningarnas hela livslängd och arbetar därför enligt en strukturerad process där varje delmoment syftar till att säkerställa både ekonomiska och miljömässiga krav. Eolus är en oberoende projektör som alltså inte har någon egen tillverkning av vindkraftverk, solceller eller batterier. Vårt fokus är att hitta de bästa och mest lämpliga platserna för att etablera anläggningar som kan bidra till utbyggnad av förnybar energi. Inom vind, sol och lagring väljer vi de leverantörer som bäst lever upp till våra och våra kunders krav och önskemål.

Utgångspunkter för Eolus utveckling av projekt inom förnybar energi och energilagring

Projektportföljen i olika länder varierar men grundmålsättningen är hela tiden densamma. Eolus ska verka för att etablera anläggningar som kan bidra till förnybar energiproduktion eller lagring och göra det med  hänsyn till andra samhällsintressen och till lägsta möjliga kostnad per MWh.

Samtliga anläggningar genomgår en prövning där myndigheterna prövar lämplighet utifrån gällande regelverk som finns till för att möjliggöra samexistens med andra samhällsintressen.

Projektens värdekedja:

Origination

Startpunkten för ett möjligt projekt är inom Origination-funktionen vars fokus är att skapa nya affärsmöjligheter på befintliga och nya marknader. Markområden identifieras och analyseras för att i ett tidigt skede utreda möjligheten till byggnation av vind- och solkraft alternativt lagring. Origination arbetar inte bara med utveckling av egna projekt utan också med förvärv av projekt i olika stadier av projektutvecklingen. Om de initiala undersökningarna visar på potential för etablering av förnybar energi och möjlighet till samexistens med andra samhällsintressen säkras tillgången till de aktuella områdena via avtal med markägare.

Project Development

Projektutvecklingen fortsätter sedan inom funktionen Project Development. I denna del av värdekedjan arbetas det med samråd med allmänhet och myndigheter samt utförande av de studier, inventeringar och undersökningar som krävs i en tillståndsprocess. Dessa studier kan exempelvis avse kulturmiljö, samexistens med närboende, naturvärden och fågelinventeringar. Parallellt löper en teknisk utredning av det tilltänkta projektet med hänsyn till vind- eller soltillgång, layout, storlek på anläggningen, elanslutning och tillfartsvägar. Efter detta kan en tillståndsansökan lämnas in. 

 

Parallellt med projektutvecklingen under tillståndsfas påbörjas dialog med leverantörer av vindkraftverk, solceller eller batterilager om möjliga tekniska lösningar som bäst optimerar elproduktionen i anläggningen givet de förutsättningar som råder på platsen och villkor som ges i kommande tillstånd. I detta skede kan även dialog påbörjas med potentiella investerare.

 

Beviljar berörda myndigheter tillstånd för projektet finns möjlighet att uppföra en anläggning. 

 

Under senare delen av projektutvecklingen påbörjas dialog med olika leverantörer för att optimera en kommande etablering. Likaledes pågår arbete med att matcha projekten mot potentiella investerare och eventuella tecknare av elhandelsavtal (PPA). Mer om de olika typer av kunder som investerar i olika projekt och anläggningar som Eolus utvecklar kan ni läsa här.

Project Delivery och Construction

När en försäljning är genomförd övergår projekten till bygg- och leveransfasen. Eolus har inte egen entreprenadpersonal utan köper inte dessa tjänster från externa leverantörer. Eolus roll är att ansvara för byggnationen av förnyelsebara energiprojekt, och agera som beställare gentemot projektens entreprenad-, elnät- och turbin- eller solcellsleverantörer. Huvuddelar i denna fas om det handlar om en etablering av en vindkraftsanläggning rör byggnation av vägar, kranplatser, fundament och internt elnät samt montage och driftsättning av turbiner. Vid solprojekt handlar det exempelvis om vägar, elnät samt montage och driftsättning av solpaneler. Oaktat vilken typ av anläggning som etableras krävs en anslutning till elnätet vilket sker i samarbete med berörd nätägare i det aktuella området. Implementering och anläggning av storskaliga energiprojekt kräver detaljerad planering samt uppföljning av tid- och kostnadsplaner, samt kvalitetssäkring och uppföljning av genomförda entreprenadarbeten. 

Asset management

Det sista steget i ett projekts värdekedja är driftsfasen. Funktionen Asset Management hanterar anläggningar för kunders räkning och har som mål att maximera produktionen över tid. För kundernas räkning arbetar funktionen med att hålla kontakt med turbintillverkarna för att tillse att serviceavtal efterföljs, genomföra egna inspektioner, se till att villkor i myndighetstillstånd, miljökrav och arbetsmiljökrav uppfylls och övervakning av anläggningar genom vår driftcentral. Utöver detta arbetar funktionen bland annat med bokföring och ekonomisk rapportering, utbetalning av arrenden, försäkringsärenden och rapportering rörande elcertifikat. Allt för att skapa ett bekymmersfritt ägande av anläggningar för kunderna.