Projektering

Sedan starten 1990 har Eolus genom ett stort antal etablerade vindkraftverk och en omfattande projektportfölj utvecklat en gedigen kunskap när det gäller etablering av vindkraftsanläggningar. Denna kunskap innebär att du som investerar i vindkraftsanläggningar som Eolus etablerat, får en stabil och pålitlig partner. Denna erfarenhet tar vi med oss i projekteringen av solkraft och energilagring som generellt har kortare tillståndsprocesser än vindkraft.

Eolus fokuserar på god totalekonomi under anläggningarnas hela livslängd och arbetar därför enligt en strukturerad process där varje delmoment syftar till att säkerställa både ekonomiska och miljömässiga krav. Eolus är en oberoende projektör och vi etablerar vindkraftverk från världsledande tillverkare som Vestas, SiemensGamesa, Enercon och Nordex. Eftersom bolaget kontinuerligt följer utvecklingen på marknaden kan andra leverantörer bli aktuella för kommande projekt. Bolaget har ännu inte etablerat några anläggningar inom sol eller lagring men vi jobbar utifrån samma principer om oberoende.

Ett vindkraftsprojekt genomgår tre delfaser: förprojekteringprojektering och etablering.

Förprojektering

Här undersöks förutsättningarna för etablering på en viss plats och initiala kontakter tas med markägare, berörda myndigheter och remissinstanser för att bedöma möjligheterna och tidigt kunna identifiera eventuella motstående intressen. Om projektet bedöms intressant, tecknas arrendeavtal eller annan överenskommelse med markägare. Sedan är det dags för nästa steg – projekteringsfasen.

Projektering

Moment som ingår är:

 • Utformning och optimering av förslag till parkens layout
 • Analys av ljud och skuggor
 • Undersökning av möjligheter till nätanslutning och annan nödvändig infrastruktur
 • Vindmätning
 • Analys av vinddata och produktionsberäkningar
 • Remisser till berörda myndigheter och intressenter
 • Samrådsförfaranden
 • Upprättande av miljökonsekvensbeskrivning
 • Ansökan om miljötillstånd eller miljöanmälan
 • Ansökan om bygglov

Efter att nödvändiga tillstånd vunnit laga kraft finns möjligheter att etablera den aktuella parken. När beslut om byggstart fattas övergår projektet till etableringsfasen.

Etableringsfasen

Denna innefattar framförallt:

 • Upphandling av verk
 • Geotekniska undersökningar
 • Anläggande av vägar och kranplatser
 • Anläggande av fundament
 • Etablering av verk
 • Nätanslutning
 • Installation av telekommunikation
 • Tecknande av avtal om elleverans och försäkringar
 • Idrifttagande och provdrift

Efter att vindparker etablerats och godkänd provdrift är genomförd avyttras det  nyckelfärdigt till kunder.

Eolus har en omfattande projektportfölj som befinner sig i olika stadier vilket ger goda möjligheter att möta olika investerares förutsättningar och krav.

Eolus strävar i sitt projekteringsarbete efter att ge minsta, möjliga omgivningspåverkan och att hänsyn skall tas till värdefulla biotoper, kulturlämningar m m. För att få lov att uppföra ett vindkraftverk ska en MKB enligt Miljöbalken upprättas. Denna beskriver verkets bedömda påverkan på sin omgivning. Vid närmaste bostad får bullret från ett vindkraftverk inte övergå 40 dBA och antalet timmar som slagskuggor uppstår när solen skiner på verkets snurrande vingar får inte överstiga 8 timmar per år.

I öppna landskap med många värdefulla landskapselement finns restriktioner för var verken kan placeras och områden med fornlämningar påverkar också etableringen av vindkraftverk.

När det gäller naturvärden strävar vi efter att på ett tidigt stadium i projektet föra en dialog med kommun och länsstyrelse för att ta fram en väl genomtänkt arbetsplan. Genom denna vet alla inblandade parter vad som skall göras och när. Bland annat handlar det om att inte etablera vindkraftverk i naturkänsliga områden, främst med hänsyn till fåglar och fladdermöss. För att undvika onödiga och kostsamma förseningar i projekten görs studier av exempelvis påverkan på fåglar och fladdermöss tidsmässigt så att man kan studera hur flyttsträck och häckning påverkas. I dag finns det dessutom stora studier som samlat erfarenheter från ett stort antal internationella studier. Den kunskapen bidrar till bättre beslutsunderlag. För Eolus är det en självklarhet att i projekten ta hänsyn till naturvärdena.