USA

USA är världens näst största vindkraftsmarknad efter Kina. Vid utgången av 2015 hade USA en installerad effekt om 74 471 MW. Som jämförelse kan nämnas att Europaettan Tyskland vid samma tidpunkt hade 44 947 MW vindkraft och Sverige 6 025 MW.

Under senare år har marknaden präglats av stora svängningar i nyetableringstakten. Mycket beroende på snäva tidsramar for att ta del av stödsystemen och att dessa ibland har hunnit gå ut innan de förlängts. Nu ser den amerikanska marknaden dock ut att stabilisera sig och stå inför ett uppsving.

En anledning är den federala regeringens beslut under 2015 om en femårig förlängning av den så kallade Production Tax Credit (PTC) – ett ekonomiskt stod som ges under tio år, men med en nedtrappning av stödets storlek beroende på när en anläggning börjar byggas. Ju snabbare byggstart desto större stöd. Stödet gäller för anläggningar som börjar byggas före utgången av 2019. För anläggningar som började byggas under 2015 och som påbörjas under 2016 utgår maximalt stöd. Sedan trappas stödet ner ju närmare 2019 byggnationerna påbörjas. Det är alltså av stor ekonomisk betydelse att påbörja, inte bara projekteringen, utan själva byggnationen så snart det är möjligt. Stödet, tillsammans med flera andra mål och stöd på delstatlig nivå och en övergripande målsättning om att bli självförsörjande inom energiområdet, lägger grund för positiva framtidsutsikter för vindkraften i USA.

Det visar inte minst den rådande marknadsutvecklingen. Värt att notera är också att kostnaden for att etablera vindkraftverk sjönk med 66 procent mellan 2009 och 2015. USA:s president Donald Trump har gett uttryck for en klimatskeptisk hållning vilket skulle kunna vara ett orosmoln för den förnybara sektorn i USA. Samtidigt ska påminnas om att stödet till vindkraft i form av PTC beslutats i bred enighet mellan republikaner och demokrater och att stora delar av målsättningarna som driver den förnybara utbyggnaden i USA alltså ar delstatliga.

Eolus i USA

Eolus är för närvarande involverat i tre stycken vindkraftsprojekt i USA. Crescent Peak med potential for 200–600 MW och Comstock som omfattar 20–100 MW är belägna i delstaten Nevada och ägs till 100 procent av Eolus. Tanken ar att projekten utvecklas for att sedan avyttras byggklara med eller utan tillhörande elhandelsavtal, sa kallade PPA:n.

Det senaste projektet Eolus köpt in sig i är ett projekt för repowering i Kalifornien. Eolus förvärvar 60 procent av ägandet i Wind Wall Development LLC i Tehachapi. På platsen finns för närvarande cirka 400 vindkraftverk uppförda i mitten på 1980-talet med en installerad effekt på 40 MW. Dessa ska ersättas med elva nya turbiner som kommer att kunna producera omkring tre gånger så mycket el per år som den befintliga parken med samma installerade effekt. Förvärvet sker genom Eolus amerikanska dotterbolag Eolus North America Inc som också tecknat avtal med Vestas om leverans av tillräckligt med vindkraftskomponenter för att säkra möjligheten att dra nytta av det fulla värdet av PTC (production tax credit).