Sverige

Sveriges elproduktion består till största del av vattenkraft och kärnkraft. Under 2015 stod vattenkraften för 46,7 procent och kärnkraften för 34,3 procent av den totala svenska elproduktionen. Snabbast växande produktionsslag som numera är den tredje största produktionsmetoden är vindkraft. Under 2015 producerade den svenska vindkraften 16,6 TWh vilket utgjorde 10,5 procent av elproduktionen. Som jämförelse var det första året som den svenska vindkraften producerade 1 TWh 2006. Den faktiska produktionen påverkas av när under året installationerna sker och hur det blåser under året. Full produktion är vad den installerade vindkraften, vid årets utgång, motsvarar i helårsproduktion ett normalår.

Sverige som land har goda förutsättningar för etablering av vindkraft. Det är ett relativt glesbefolkat land med bra vindresurser, det finns en väl utvecklad infrastruktur vad gäller både elnät och vägar, en fungerande tillståndsprocess samt makroekonomisk stabilitet.

Trots den snabba tillväxten återstår en stor potential att fortsätta bygga ut vindkraft i Sverige. En studie från KTH visar att det faktum att en stor del av elproduktionen i Sverige redan kommer från vattenkraft gör landet särskilt lämpligt för en storskalig vindkraftsutbyggnad, eftersom vattenkraften kompletterar vindkraften som reglerkraft. Studien visar också att vind- och solkraft tillsammans har en potential om cirka 60 TWh, vilket motsvarar cirka 40 procent av den totala elproduktionen. Därtill har en rapport från Elforsk visat att landbaserad vindkraft är ett av de billigaste sätten att tillföra ny elproduktion i Sverige.

Under 2014 installerades en effekt om drygt 1 050 MW. Därmed var Sverige under 2014 det land i Europa som installerade tredje mest vindkraft efter Tyskland och Storbritannien. Sammanlagt fanns 5 425 MW installerad effekt i Sverige vid utgången av 2014.

Under 2015 avtog uppförandetakten främst beroende på låga energipriser men det går fortsatt att realisera för den slutlige investeraren lönsamma projekt. Det är emellertid bara de bästa projekten ur en totalekonomisk synvinkel som kan realiseras med dagens elpriser.

Sverige och Norge har ett gemensamt teknikneutral stödsystem för att stimulera utbyggnaden av förnyelsebar elproduktion, de så kallade elcertifikaten. Mer om elcertifikat och hur detta system fungerar finns här.