Lettland

Vid utgången av 2014 hade Lettland en installerad effekt om 62 MW. Lettland har mycket goda vindlägen såväl i väster som i landets centrala delar men den stora osäkerhet som råder kring utformningen av stödsystem bromsar utbyggnadsmöjligheterna.

Vid utgången av verksamhetsåret 2014/2015 bedrev Eolus projektering rörande en förväntad effekt om cirka 380 MW i landet. Eolus har avtalat ensamrätt att utvärdera Bergvik Skogs lettiska markinnehav (ca 100 000 ha) för att identifiera lämpliga platser för lönsamma vindkraftsprojekt, med möjlighet att teckna avtal för etablering av vindkraftsanläggningar. Den lettiska verksamheten innefattar också att se över möjligheten att överta påbörjade projekt i Litauen.