Finland

Vid utgången av 2014 hade Finland en installerad effekt om 627 MW med utbyggnad under året om 184 MW. I juni 2014 tog Eolus steget in på den finska marknaden genom förvärv av två projekt under utveckling. Sedan dess har Eolus även förvärvat en andel motsvarande 30 MW i vindkraftsprojektet Pörtom. Resterande del av projektet (ytterligare tio platser för vindkraftverk) ägs av svenska VindIn med vilka Eolus har ingått ett samarbetsavtal kring den återstående projektutvecklingen. Sammanlagt bedriver Eolus projektering för en potentiell etablerad effekt om 40 MW i Finland.

Det finska systemet med ett fast finansiellt stöd för produktion av förnybar el, så kallade feed-in tariffer har ökat investerarnas intresse och aktiviteten på marknaden. Den nya regeringens ambitionssänkning rörande utbyggnaden av vindkraft inom ramen för stödsystemet har dock skapat viss oro. Den finska marknaden är betydligt mindre mogen än den svenska och Eolus ser potential för att öka vindkraftens andel av elproduktionen.