Vårt sociala ansvar

Som utvecklare av anläggningar för förnybar energiproduktion och energilagring har Eolus en viktig roll att spela i omställningen av samhället. Vår målsättning är att vara ett ansvarsfullt bolag som bidrar till samhällets utveckling och till att vi når klimatmålen. Vi strävar efter att maximera vår positiva påverkan och minimera de potentiellt negativa effekterna av vår verksamhet i alla led. 

Mänskliga rättigheter

Vi stödjer erkända internationella konventioner om mänskliga rättigheter och rättvisa arbetsvillkor. Eolus har nolltolerans mot barnarbete, tvångsarbete och människohandel. Vårt arbete inom området utgår från OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, det internationella regelverket för mänskliga rättigheter samt principerna i UN Global Compact. Att respektera mänskliga rättigheter finns beskrivet i vår Code of Conduct som alla medarbetare, samarbetspartners och leverantörer förväntas följa. Vi har även en Policy för Mänskliga Rättigheter

Mångfald och inkludering

Eolus arbetar för att främja mångfald och lika möjligheter inom vår verksamhet och i vår bransch. Vi ser mångfald och oliktänkande som en styrka för vår verksamhet och samhället i stort. Mångfald skapar förutsättningar för utveckling och innovation samt främjar kreativitet och engagemang. Vi har nolltolerans mot alla former av diskriminering och/eller trakasserier. Alla anställda, och de som kommer i kontakt med vår verksamhet, ska behandlas med respekt oavsett ålder, kön, förmåga, religion, kultur eller sexuell läggning. Detta finns tydligt beskrivet i vår Code of Conduct samt interna riktlinjer för mångfald och likabehandling.

Arbetsmiljö och säkerhet

Vår målsättning är att de som arbetar för Eolus ska ha en säker och hälsosam arbetsmiljö. Vi arbetar därför aktivt för att hälsa och säkerhetsaspekter ska integreras inom alla delar av vår verksamhet. Anställda på Eolus ska ha möjlighet att aktivt påverka sin arbetsmiljö. Läs mer i vår Code of Conduct och Arbetsmiljöpolicy.

Olyckor och tillbud rapporteras i vårt incidentrapporteringssystem i syfte att systematisera bolagets arbete med HSE-frågor och göra det möjligt att minimera risker och därmed antalet olyckor.

Eolus anser att en hälsosam arbetsmiljö även innefattar möjligheter för våra medarbetare att utveckla sin egen kompetens. Därav har vi en regelbunden process för kompetensutveckling där medarbetare och chef tillsammans går igenom vilka obligatoriska utbildningar som medarbetaren ska gå för att vara behörig att utföra sitt arbete. Därutöver definieras vilka kompetensutvecklingsbehov som finns. HR sammanställer kompetensbehov för hela organisationen och gör upphandling av företagsanpassade utbildningar.

 

Vi fokuserar inte bara på traditionell utbildning då mycket av lärandet sker genom att vi lär av varandra i det vardagliga arbetet. Detta görs även via interna kortare fördjupningar där medarbetare bjuds in att ta del av en kollegas specialistområde.

Samverkan med intressenter

Eolus har ett ansvar att lyssna, förstå och samverka kring olika intressenters varierande och ibland motstridiga intressen. Genom att föra en kontinuerlig dialog med våra intressenter kan vi förstå vad som är viktigt för dem och vilka förväntningar de har på Eolus som bolag, samt hitta lösningar.

 

Projektering och tillståndsgivning av anläggningar för förnybar energi styrs av en rad lagar och regelverk. Detta för att säkerställa att anläggningarna kan samexistera med andra samhällsintressen som bland annat kringboende, ursprungsbefolkning, djur- och naturliv, totalförsvarets intressen och annan samhällsviktig infrastruktur. Innan tillstånd ges genomförs en demokratisk process där olika intressenter får möjlighet att komma med synpunkter och där en rad undersökningar genomförs. Anläggningarna ska efterleva en rad villkor som bland annat för vindkraft innefattar ljud och skuggor. Med vår långa erfarenhet inom förnybar energi har Eolus stor kunskap om var och hur anläggningar för förnybar energi och energilagring kan anläggas för optimal elproduktion eller lagring, samtidigt som vi visar hänsyn till övriga samhällsintressen. Vi har ett inbyggt värdeskapande som inkluderar förmågan att ta hänsyn till människa, natur, miljö och samhälle genom hela värdekedjan.