Vårt miljöansvar

Eolus bidrar till miljömässig hållbarhet genom vår kärnaffär och vi arbetar aktivt för att minska miljöpåverkan från vår dagliga verksamhet. Vind och sol är resurser som ständigt förnyas och som i jämförelse med andra energislag har en liten påverkan på miljön.

Vi har ett ansvar för hur vår verksamhet påverkar miljön och miljöfrågor hanteras som en självklar del av Eolus verksamhet. Vi ställer krav på alla medarbetare, konsulter och underleverantörer att ta ett aktivt miljöansvar och vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vårt eget miljöarbete genom att minimera klimatavtrycket från vår egen verksamhet.

Läs mer i vår Code of Conduct.

Klimat

Klimatet är en grundläggande del av Eolus affärsidé att skapa möjligheter för att investera i förnybar energi för en hållbar framtid. Vind- och solkraft nyttjar förnybara resurser och därav undviks CO2-utsläpp till mark, luft och vatten under produktionsfasen. Dock är det inte klimatneutralt att etablera vind- och solkraft då det uppstår utsläpp vid tillverkning, transport, etablering av vägar och skogsavverkning som gör ett avtryck på klimatet. För närvarande arbetar vi med att utveckla hur vi mäter våra CO2-utsläpp och vi har implementerat ett system för rapportering och hantering av hållbarhetsdata som möjliggör strategisk och systematisk mätning, uppföljning och målstyrning.

Inledningsvis fokuserar vi på att mäta våra CO2-utsläpp i scope 1, 2 och 3 enligt GHG-protokollet. Scope 1 innefattar våra direkta växthusgasutsläpp (t.ex. från fordon) och scope 2 våra indirekta utsläpp (t.ex. inköp av energi). De utsläpp som sker utanför bolagets egen verksamhet redovisas i scope 3 (t.ex. vårt leverantörsled och tjänsteresor). Vi har inlett mätningen för vår svenska verksamhet och kommer att implementera mätningen på alla våra marknader. Under 2022 kommer vi att skapa en struktur för att mäta våra utsläpp i leverantörskedjan och inför 2023 kommer vi att ta fram en åtgärdsplan och sätta mål för minskning av våra CO2-utsläpp.

 

Biologisk mångfald

Trots alla tekniska framsteg som det moderna samhället erbjuder är mänskligheten utan tvekan helt beroende av sunda och levande ekosystem. Då klimatförändringar är ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden utgör vår kärnverksamhet ett mycket viktigt bidrag till att minska negativ påverkan. Utvecklingen av nya energianläggningar styrs av en rigorös tillståndsprocess med strikta krav på bedömning av miljöpåverkan för varje enskilt projekt, där biologisk mångfald är en integrerad aspekt att ta hänsyn till. 

Vårt mål är alltid att undvika påverkan på ekosystemen och vidta åtgärder för att mildra eventuella effekter. Några konkreta exempel är att vi på frivillig basis stärkt den biologiska mångfalden genom att bygga dammar för grodor, återställa diken och sätta upp fågelholkar i våra projektområden. Även detta område kommer Eolus att utveckla framöver och vi planerar även att sätta mätbara mål för biologisk mångfald.

Cirkulär ekonomi

Eolus har en viktig roll att spela i omställningen till en cirkulär ekonomi. Vi strävar efter att inkludera ett livscykelperspektiv i våra beslut. När en vindkrafts- eller solcellsanläggning tjänat ut sin tekniska och ekonomiska livslängd kan den monteras ned. Ytan kan då antingen nyttjas för ny elproduktion med nya anläggningar eller användas för andra syften. Dock är produktionen av komponenter för vind- och solkraft inte klimatneutral och vi arbetar tillsammans med branschen för att säkerställa ansvarsfull användning – och återanvändning – av alla resurser. Eolus medverkar i flera branschorganisationer och är aktiva i Svensk Vindenergis hållbarhetsråd vars syfte är att gemensamt identifiera och driva både lång- och kortsiktiga åtaganden för minskad miljöpåverkan i hela leverantörskedjan.

Som ett led i arbetet med att systematisera vårt hållbarhetsarbete arbetar vi för att utöka kravställande och uppföljning av våra leverantörers hållbarhetsarbete. Läs mer om detta arbete i vår hållbarhetsrapport.