Agenda 2030 och de Globala Målen

Agenda 2030 och de Globala Målen för en hållbar utveckling har som målsättning att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikhet och orättvisa i världen, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen. Det är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och består av 17 delmål. Eolus verksamhet tangerar flera av de globala målen och vi har identifierat fem delmål som är relevanta för vår verksamhet och där Eolus kan komma med de mest betydelsefulla bidragen.

Genom att projektera, etablera och förvalta  förnybara energianläggningar bidrar Eolus till omställningen av samhällets energisystem. I takt med teknikens utveckling har kostnaderna för att producera förnybar el sjunkit och vi strävar kontinuerligt efter att etablera förnybara energianläggningar till så låg kostnad per producerad MWh som möjligt, vilket skapar attraktiva investeringsmöjligheter. Idag arbetar vi aktivt på flera marknader i Europa och USA för att bidra till energiomställningen och bekämpa klimatförändringarna globalt.

Eolus utvecklar eller tillverkar inte ny energiteknik, men bidar till teknikutvecklingen genom att ständigt utvärdera och nyttja nya teknikinnovationer som passar projektens förutsättningar och våra kunders önskemål. Som en av Nordens ledande projektutvecklare har Eolus exempelvis vid flera tillfällen deltagit i att introducera olika tillverkares nya modeller av vindkraftverk i Sverige och vi arbetar för närvarande med att utvärdera hybridlösningar för nya och befintliga projekt.

Som bolag strävar Eolus efter att skapa värde i alla led. Med vår kärnverksamhet bidrar vi till att minska utsläppen av växthusgaser, men vi har även ett större samhällsansvar där vi vill ge våra anställda ett meningsfullt och utvecklande arbete med balans mellan arbete och fritid. Eolus har även en hög ambition när det gäller att minska risker för skador och sjukdom för våra medarbetare. Vi arbetar därför aktivt med att utveckla vårt systematiska arbetsmiljöarbete och förbättra de rutiner som säkerställer en god arbetsmiljö.

Enligt IEA är endast 22 procent av de som arbetar inom energibranschen kvinnor. För att säkerställa energibranschens framtida kompetensförsörjning behöver fler attraheras av att arbeta inom branschen, vilket inkluderar en större andel kvinnor. Som ett bolag i tillväxtfas har Eolus en möjlighet att bidra i detta arbete genom att aktivt arbeta för en jämnare fördelning mellan män och kvinnor i våra olika funktioner och i ledande positioner.

För att skapa ett hållbart samhälle krävs en rättvis fördelning av resurser och ett inkluderande samhälle där ingen lämnas utanför utvecklingen. Eolus arbetar för att främja mångfald och då bolaget är i en tillväxtfas innebär det att vi kommer öka antalet rekryteringar och anställda. Här finns en möjlighet att arbeta strukturerat för att minska ojämlikheter och minska förekomsten av ojämlika utfall. Vi har interna riktlinjer för mångfald och likabehandling och arbetar med framtagandet av en plan för att säkerställa den praktiska implementeringen av denne.

Läs mer om vårt arbete för att uppnå de globala målen i vår hållbarhetsrapport.