Agenda 2030 och de Globala Målen

Agenda 2030 och de Globala Målen för en hållbar utveckling har som målsättning att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikhet och orättvisa i världen, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen. Det är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och består av 17 delmål. 

 

Eolus hållbarhetsarbete är förankrat i FN:s mål för en hållbar utveckling samt de tio principerna om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruptionsbekämpning i FN:s Global Compact. Vi arbetar strategiskt med att implementera de tio principerna i vår affärsstrategi, kultur och vår dagliga verksamhet. Vårt största fokus ligger på hållbarhetsmålen 7, 13, 14 och 15 eftersom de har en tydlig koppling till Eolus kärnverksamhet och de hållbarhetsfrågor som vi identifierat som väsentliga för bolaget. 

Eolus grundläggande affärsidé är att skapa möjligheter att investera i förnybar energi för en hållbar framtid. Genom att projektera, etablera och förvalta storskaliga anläggningar för förnybar energiproduktion bidrar Eolus till att minska nyttjandet av fossila bränslen och till att öka andelen förnybar energi i den globala energimixen (delmål 7.2). 

Att bidra till att bekämpa klimatförändringarna är en grundläggande del i vår affärsidé genom att vi skapar möjligheter att investera i förnybar energi. Eolus arbetar aktivt med att öka medvetenheten om hur förnybar energi kan minska de globala växthusgasutsläppen och begränsa klimatförändringarna (delmål 13.3). Vi arbetar även aktivt med att minska växthusgasutsläpp från vår verksamhet. 

När vi projekterar havsbaserad vindkraft undviker vi områden med höga naturvärden och arbetar för att stärka marina områdens motståndskraft genom att vidta åtgärder för att återställa ekosystem och uppnå friska och produktiva hav (delmål 14.2). Vi har ett samarbete med Baltic Sea Action Group (BSAG), en ideell organisation som arbetar för att skydda och återställa den marina miljön i Östersjön. 

Vi strävar efter att skydda ekosystem och bevara den biologiska mångfalden genom att i möjligaste mån undvika påverkan på ekosystemen och vidta åtgärder för att mildra eventuella effekter (delmål 15.1 och 15.2). Vi vill kunna sätta mål för biologisk mångfald på bolagsnivå och därför har vi gått med i forskningsprojektet CLImB (Changing Land use Impact on Biodiversity) som syftar till att skapa ett verktyg för att värdera svensk och nordisk natur på ett jämförbart sätt.