Solnedgång i bergigt landskap

Hållbarhet

Som ett bolag aktivt inom uppförande av anläggningar för förnybar energiproduktion och energilagring har Eolus en viktig roll att spela i omställningen av samhället. Genom att projektera och uppföra anläggningar till lägsta möjliga kostnad per producerad MWh bidrar bolaget till att minska utsläppen av koldioxid på ett kostnadseffektivt sätt. 

Bolagets verksamhet tangerar alla delar i hållbarhetsbegreppet: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Eolus har därmed ett ansvar som samhällsaktör – utöver att generera vinst för aktieägarna, erbjuda kunderna kostnadseffektiva lösningar och ge medarbetarna ett meningsfullt och utvecklande arbete. Det finns inget motsatsförhållande i det ansvarsfulla synsättet. Tvärtom – det är en konkurrensfördel och en förutsättning för framtida framgångar.

Marknad i förändring ger möjligheter

Förnybar elproduktion spelar en allt viktigare roll i den globala energimixen och kommer att spela än större roll framöver. I New Energy Outlook 2020 prognostiserar Bloomberg New Energy Finance (BNEF) att vind och sol tillsammans kommer att stå för 56 procent av världens elproduktion år 2050. Det kan jämföras med 9 procent i nuläget och det ska även ses i ljuset av en ökning av världens elbehov. Omställningen drivs av lägre kostnader för att etablera vind, sol och olika typer av lagring främst batterier. Detta skifte utmanar befintliga affärsmodeller och öppnar upp för nya affärsmöjligheter för dem som omfamnar utvecklingen istället för att hålla fast vid tidigare sanningar och gamla affärsmodeller. Bolagets affärsidé och verksamhet ger Eolus förutsättningar att vara en del av denna framtid precis som bolaget anpassat sig efter olika marknadsförändringar sedan starten 1990.

Förnybara resurser

Vind och sol är resurser som ständigt förnyas och en insatsvara i elproduktion som dessutom är gratis. I takt med teknikutveckling har kostnaderna för att producera förnybar el sjunkit och fortsatta kostnadsreduktioner leder till att kostnaderna per producerad kWh sänks ytterligare. När en vindkraftsanläggning eller en solcellsanläggning tjänat ut sin tekniska och ekonomiska livslängd kan de monteras ned och marken eller platsen där anläggningarna varit etablerade kan antingen nyttjas för ny elproduktion med nya anläggningar eller återställas och användas för andra syften än elproduktion.

Process för samexistens

Projektering och tillståndsgivning av anläggningar för förnybar energi åtföljs av en rad lagar och regelverk. Detta för att säkerställa att anläggningarna kan samexistera med andra samhällsintressen som bland annat kringboende, djur- och naturliv, totalförsvarets intressen och annan samhällsviktig infrastruktur. Innan tillstånd ges genomförs en demokratisk process där olika intressenter får möjlighet att komma med synpunkter och en rad undersökningar genomförs. Under drifttiden har anläggningarna en rad villkor att efterleva som bland annat för vindkraft rör ljud och skuggor. Med vår långa erfarenhet inom förnybar energi har Eolus stor kunskap om var och hur anläggningar för förnybar energi och energilagring vindkraftsparker kan anläggas för optimal elproduktion eller lagring med hänsyn till övriga samhällsintressen. I vår långa erfarenhet finns ett inbyggt värdeskapande som inkluderar förmågan att ta hänsyn till människa, natur, miljö och samhälle genom hela värdekedjan. 

Korrekt och transparent

Eolus strävar efter att vara ett respekterat bolag som skapar värde för berörda intressenter och är en attraktiv samarbetspartner i omställningen till ett hållbart samhälle. Bolagets medarbetare ska agera korrekt, sakligt och ärligt. Samma krav ställs även på konsulter, leverantörer och andra samarbetspartners. Samtliga affärsrelationer ska präglas av opartiskhet. Eolus eftersträvar en hög grad av transparens gentemot aktieägare och samhället i övrigt.