Elproduktion

Eolus Vinds huvudidé är att projektera och uppföra vindkraftsanläggningar i goda vindlägen. Vår vanligast förekommande affär är försäljning av nyckelfärdiga, idrifttagna anläggningar. Men vår affärsmodell tillåter även att delar av projektportföljen realiseras genom försäljning av projekträttigheter för projekt som fått tillstånd och projekt under utveckling. Eolus bedriver också elproduktion från egna vindkraftsanläggningar.

Idrifttagna verk till salu

Förvaltning av vindkraftsanläggningar ger möjlighet till överavskrivningar, då vindkraftverk på arrenderad mark skattemässigt kan skrivas av enligt inventariereglerna. Idrifttagna anläggningar utgör lång- och kortfristigt lager där varje enskild anläggning alltid är till försäljning. Eolus Vinds långfristiga lager har samlats i Ekovind AB. Kontakta oss för mer information om du är intresserad av att investera i vindkraftverk som redan är idrifttagna.

Elhandel

Priset på el sätts på Nord Pool som är en handelsplats (börs) för elproducenter och elhandlare. Priset styrs av efterfrågan. Vid god tillgång på el går det så kallade spotpriset ner och vid bristsituationer går priset upp. På samma sätt som enskilda hushåll kan binda sina elpriser, kan elproducenter prissäkra sina elleveranser med olika elhandelsföretag. Något som ger trygghet i kalkylerna samtidigt som man säkrar sig mot prisnedgångar. Å andra sidan kan man missa en uppgång av elpriserna.

Sverige är sedan den 1 november 2011 uppdelat i fyra elområden. I norra Sverige är produktionen av el större än konsumtionen. I södra Sverige är det tvärtom, där förbrukas mer el än vad som produceras vilket betyder att elpriserna är högre i de två sydligaste elområdena. Vindkraften har en given roll att spela för att få ny elproduktion i södra Sverige.

Läs mer på Nord Pool

Elcertifikat

Elcertifikatsystemet som infördes 2003 (sedan 1 januari 2012 har Sverige och Norge ett gemensamt elcertifikatsystem) är ett marknadsbaserat stödsystem där handel sker mellan producenter av för- nybar el och kvotpliktiga elkonsumenter eller elleverantörer. Systemet syftar till att öka produktionen av förnybar el på ett kostnadseffektivt och teknikneutralt sätt. Genom elcertifikatsystemet ökar de förnybara energikällornas möjlighet att kon- kurrera med icke förnybara energikällor.

Ett elcertifikat tilldelas den som i en godkänd anläggning producerat och uppmätt en megawattimme el från förnybara energikällor eller torv. El producerad från följande energikällor berättigar till elcertifikat: vindkraft, solen- ergi, vågenergi, geotermisk energi, bio- bränslen, småskalig vattenkraft samt torv i kraftvärmeverk.