Bolagsordning

Bolagsordning, antagen på årsstämma 2017-01-28

§ 1
Bolagets firma är Eolus Vind Aktiebolag (publ). 

§ 2 
Styrelsen skall ha sitt säte i Hässleholm. 

§ 3 
Bolaget skall direkt eller indirekt genom dotterföretag bedriva projektutveckling, byggnation, försäljning, drift och förvaltning av vindkraftsanläggningar, andra anläggningar avseende förnybar energi och anläggningar för energilagring, samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 18.114.400 kronor, högst 72.457.600 kronor, fördelat på lägst 18.114.400 och högst 72.457.600 aktier. 

§ 5 
Aktierna kan vara dels A-aktier, dels B-aktier. A-aktie medför 1 och B-aktier 1/10 röst. A-aktier kan utges till ett antal om lägst 1.028.500 och högst 4.114.000 och B-aktier till ett antal om lägst 17.085.900 och högst 68.343.600. Vid en ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal de tidigare äger. Ägarna av A-aktier har då i första hand rätt till nya A-aktier och ägarna till B-aktier har i första hand rätt till nya B-aktier. Aktier som inte tecknats av de i första hand berättigade aktieägarna ska erbjudas samtliga aktieägare, samt att om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, aktierna ska fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Samma företrädesrätt skall gälla vid emission av teckningsoptioner och konvertibler. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska A-aktier och B-aktier emitteras i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall de gamla aktierna ge företräde till nya aktier av samma slag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet. 

§ 6 
Styrelsen skall bestå av 4 till 10 ledamöter med högst 6 suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. 

§ 7 
Styrelsen må bemyndiga person utom styrelsen att teckna bolagets firma. 

§ 8 
En eller två revisorer med högst två suppleanter väljs på årsstämma. Till revisor eller revisorssuppleant kan även utses registrerat revisionsbolag. 

§ 9 
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri. 

§ 10 
För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast klockan 16.00 den dag som anges i kallelsen. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. 

§ 11 
På årsstämma, som hålles en gång om året inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår, skall följande ärenden förekomma till behandling: 
1 val av ordförande vid stämman; 
2 upprättande och godkännande av röstlängd; 
3 godkännande av förslaget till dagordning; 
4 val av två protokolljusterare; 
5 prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 
6 framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen; 
7 beslut 
a) om fastställandet av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen; 
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; 
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör; 
8 fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna; 
9 val av styrelse med suppleanter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter; 
10 annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 

§ 12 
Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. 

§ 13 
Bolagets räkenskapsår är 1/9 – 31/8 § 14 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.