Jenåsen

Området för vindparken är beläget cirka 5 km öster om Liden i Sundsvalls kommun. Vindkraftverken är placerade 370–405 meter över havet, med Indalsälven i sydväst. Projektet påbörjades år 2009 av Svenska Vindbolaget AB. Tillståndsansökan lämnades in år 2011. År 2011 köptes Svenska Vindbolaget av Eolus Vind AB. Miljötillståndet vann laga kraft 2013-10-25.

Parken omfattas av ett elhandelsavtal (PPA) med Google innebärande att Google under en tioårsperiod kommer att köpa all el som produceras i vindparken. När parken är färdigställd under sommaren 2018 kommer den att överlämnas till slutkunden Munich Re.


Tidplan

Januari 2017 – januari 2018: Anläggande av tillfartsvägar, kranplatser, internt elnät samt fundament.
Februari 2018 - maj 2018: Montage av vindkraftverk.
Maj 2018 – juni 2018: Uppstart och provdrift.
Juli 2018: Överlämnande till slutkund.

Snabba fakta

Vindparkens namn: Jenåsen

Kommun: Sundsvall

Antal verk: 23 st Vestas V126 – 3,45 MW LTq, 127 m navhöjd

Installerad effekt: 79,35 MW

Thomas Henrysson

Byggprojektledare

E-post
thomas.henrysson@eolusvind.com

Telefon
0702-19 12 22

Thomas Henrysson