De norska projekten Öyfjellet och Stigafjellet

Eolus bedriver verksamhet i Norge sedan 2012. I Norge precis som i Sverige kan Eolus utveckla projekt i helt egen regi, förvärva påbörjade projekt, förvärva tillståndsgivna projekt samt avyttra projekträttigheter när som helst i värdekedjan. Projekt på den norska marknaden karaktäriseras ofta av utmanande terräng och komplicerad infrastruktur men också höga medelvindar. Något som ger hög produktion i etablerade anläggningar. I Norge har Eolus två prioriterade projekt varav det ena, Öyfjellet, är Eolus hittills största tillståndsgiva projekt oavsett marknad. Öyfjellet, som i november 2016 beviljades slutligt tillstånd av Norges Olje- och Energidepartement (OED), omfattar mellan 80–100 vindkraftverk med en maximal effekt om totalt 330 MW. Eolus målsättning är att projektet ska realiseras inom ramen för det svensk-norska elcertifikatsystemet. För närvarande pågår ett arbete med att optimera projektet vad gäller parkens layout och totalekonomi. Vindmätning sker på fyra platser inom projektområdet och nätkapacitet är reserverad.

Det fullt tillståndsgivna projektet Stigafjellet i Bjerkreim kommun omfattar 30 MW och har nätkapacitet reserverad. Försäljningsprocess har påbörjats.

*Bilderna ovan visar montering av vindmätningsutrustning på Öyfjellet.