Prioriterade projekt

I takt med att etableringarna blir färre men större ökar behovet av tydlig fokus på de projekt som bäst matchar marknadens efterfrågan på nya produktionsanläggningar. Eolus strategiska inriktning kommer därmed att innebära stort fokus på utveckling, etablering och försäljning av ett antal prioriterade projekt de kommande åren som anses ha de allra bästa förutsättningarna att realiseras till lägst kostnad per MWh. För att tydliggöra informationen kring status för de prioriterade projekten kommer dessa att behandlas under en särskild rubrik i Eolus kvartalsrapporter. Motsvarande information kommer att presenteras här på Eolus hemsida. Uppdateringar på hemsidan kommer att göras kvartalsvis efter publicering av kvartalsrapport eller med anledning av annan väsentlig projekthändelse som har offentliggjorts genom pressmeddelande.

För de kommande åren har nedanstående projekt högst prioritet för närvarande. Sammanställningen utesluter dock inte etableringar av andra projekt ur Eolus högkvalitativa projektportfölj som uppfyller investerares krav och önskemål. De utpekade prioriterade projekten beräknas ha en uppskattad affärsvolym om cirka 9 miljarder SEK.

Projekt

Lokalisering

Antal 
verk

Effekt,
MW

Beräknad 
produktion,
GWh

Planerad 
driftsättning 

Kommentar

Jenåsen Sundsvall, Sverige, SE2   23 79  275  2018  Tioårigt elhandelsavtal med Google. Parken såld till Munich Re som beräknas tillträda anläggningen sommaren 2018. Turbinleveransavtal med Vestas har ingåtts. Byggnation av vägar och fundament pågår. Etableringen finansieras av Eolus genom byggkrediter i bank.
Nylandsbergen Sundsvall, Sverige, SE2 18   65-76  230-250 2019  Fullt tillståndsgivet. Turbinupphandling pågår. Pågående försäljningsprocess.
 Kråktorpet  Sundsvall, Sverige, SE2 43 155-181  550-590 2019 Fullt tillståndsgivet. Turbinupphandling pågår. Pågående försäljningsprocess. 
Wind Wall  Tehachapi, Kalifornien,
USA 
11-12   38-40 135-145  2019 

Repoweringprojekt. Full production tax credit säkrad för projektet.

 Stigafjellet Bjerkreim, Norge, NO2  8-9  30  110-130  2019  Fullt koncessionsgivet. Nätkapacitet reserverad. Försäljningsprocess initierad.
 Sötterfällan Jönköping, Sverige, SE3  10  35-40  125-135  2019  Fullt tillståndsgivet.
 Bäckhammar

Kristinehamn/
Degerfors,
Sverige, SE3

 30  100-130  350-400  2019  Fullt tillstånsgivet. Turbinupphandlingsprocess initierad.
 Öyfjellet  Vefsn, Norge, NO4  80-100  330 1200- 1500  2021  Fullt koncessionsgivet. Nätkapacitet reserverad.