Vindkraftverk i solnedgång

Nordkölen

Eolus har ansökt om att bygga Nordkölen vindkraftspark med upp till 28 vindkraftverk i Bergs kommun. Parken skulle tillföra cirka 560 GWh förnybar el per år, vilket motsvarar hushållsel för över 100 000 hushåll årligen.

Projektinformation

Området som utreds är beläget på Nordkölen i Bergs kommun i Västernorrlands län. Området bedöms kunna rymma en vindkraftspark med upp till 28 vindkraftverk med en totalhöjd om maximalt 290 meter.

 

Den förväntade nettoproduktionen av el från vindkraftsparken i detta område förväntas kunna uppgå till omkring 560 GWh per år vilket skulle motsvara årsbehovet av hushållsel för ungefär 100 000 hushåll.

 

Eolus ansökte 2016 om tillstånd för en större vindkraftspark, med 48 verk i ungefär samma område. Det nya projektet tar hänsyn till kungsörn i området och är dessutom anpassad för att klara kommunens krav på max 35 dBA vid bostäder.

Område

Samråd genomfördes

Eolus genomförde 2021 samråd om vindkraftsparken. Efter samråden har projektet anpassats till sin nuvarande utformning. 

 

I tillståndsansökan som i juli 2023 skickades till miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västernorrland, finns en samrådsredogörelse i enlighet med miljölagstiftningen. 

Om ljudberäkningar i projektet

Med anledning av en artikel i Länstidningen Östersund vill vi berätta lite om ljudberäkningarna för projektet Nordkölen Vindkraftspark. Vad som inte framgår i artikeln är att vindkraftverken är placerade så att vi ska klara kommunens krav på max 35 dBA vid bostäder, även om 40 dBA är praxis i miljötillstånd. Det blir alltså ovanligt låg ljudnivå vid bostäder jämfört med andra vindkraftsprojekt.

Vi har förståelse för att det kan vara förvirrande att två olika konsultbolag kan komma med så olika synpunkter på ett projekt som i det här fallet. Det är viktigt att känna till att Akustikkonsulten i Sverige AB som gjort ljudberäkningar för Eolus räkning är en erkänd aktör i sammanhanget, som gjort beräkningarna utifrån de faktiska förhållandena i projektet. 

Det är också bra att veta att Bertil Persson Betongteknik anlitats i flera vindkraftsärenden, och därför har hans metoder också prövats i domstol vid ett flertal tillfällen men ej funnits befogade. I en rapport från Naturvårdsverkets rapport Studie av kontrollprogram av buller vid vindkraftsverk står att läsa att ”Bertil Persson, docent i byggnadsmaterial, … frekvent har blivit förknippad med organiserat vindkraftsmotstånd och saknar enligt författarna till innevarande rapport veterligen akustisk utbildning”. Viktigast att nämna i sammanhanget är dock att miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Västernorrland är den myndighet som har att bedöma ljudberäkningarna.

 

 

Här svarar vi på några frågor:

 

Frågor och Svar ljudrapport Eolus 

Kontaktuppgifter

Postadress:
Eolus Vind AB

Carlsgatan 12A 

211 20 Malmö