Projekt i sen utvecklings- eller försäljningsfas

Eolus framgång som utvecklare av förnybara energiprojekt är till stor del beroende av tillgång till en högkvalitativ projektportfölj som utvecklas och optimeras över tiden. Projektportföljen består vid var tid av egenutvecklade och förvärvade vind- sol- och lagringsprojekt i olika faser.

Utveckling och optimering av projekt sker under lång tid. Prioritering och optimering av de viktigaste projekten i den totala projektportföljen är därför nyckelaktiviteter för Eolus.

 

För att öka den långsiktiga visibiliteten i våra aktiviteter gör vi nu om klassificeringen av vår projektpotrfölj och förtydligar vår kommunikation kring våra mest prioriterade projekt för etablering från 2022 och framåt. Avsikten är att i delårsrapporter och på Eolus hemsida redogöra för projektens framdrift och att successivt addera information kring tillkommande projekt i den takt som de når sen utvecklingsfas.

 

All projektutveckling sker normalt sett på Eolus egen risk och även om Eolus har väl utvecklade processer för projektutveckling, så finns det risk för att vissa av projekten inte kan komma att realiseras på grund av marknadsmässiga eller tillståndsmässiga faktorer i framtiden.

Projekt i sen utvecklings- eller försäljningsfas

ProjektLokaliseringTeknologiEffekt, MWPlanerad
driftsättning
Kommentar
StockåsbodarnaSundsvall, SverigeVind502024Projektet gavs positivt beslut från Mark- och miljödomstolen i juli 2021, vilket i sin tur har överklagats. Frågan om prövningstillstånd ska behandlas. Nätanslutning säkrad.
ÖlmeKristinehamn, SverigeVind812025Lagakraftvunnet miljötillstånd för 150 meters totalhöjd. Ansökan om höjning av totalhöjd under prövning. Som del i prövningen tillstyrkte kommunen ändringsansökan i april 2021. I januari 2022 beviljade Mark- och miljödomstolen tillstånd för totalhöjd 200 meter. Beslutet är överklagat till Mark- och Miljööverdomstolen.
FågelåsHjo, SverigeVind432024Lagakraftvunnet miljötillstånd för 150 meters totalhöjd. Ändringstillstånd beträffande höjning av totalhöjd för totalt sju vindkraftsverk beviljades av Miljöprövningsdelegationen i april 2020, och av Mark- och miljödomstolen i januari 2022. Beslutet är överklagat till Mark- och Miljööverdomstolen.
VabergetSollefteå, SverigeVind502025Lagakraftvunnet miljötillstånd. Projektet är beroende av att flera andra projekt ansluts till ny stamnätsstation. Ny tillståndsprocess för optimering av projektet pågår. Som del i prövningen tillstyrkte kommunen ny ansökan i maj 2021. Tillstånd gavs i första instans i november 2021 för 250 m totalhöjd. Tillståndet är överklagat till Mark- och miljödomstolen.
SiggebohyttanLindesberg, SverigeVind422025Miljötillstånd beviljat i Mark- och miljödomstolen i september 2021 för totalt 7 vindkraftverk. Eolus har lämnat in en överklagan av detta beslut till Mark- och miljööverdomstolen för prövning av om fler vindkraftverk kan beviljas tillstånd. Prövningstillstånd har erhållits i februari 2022.
Skallberget / UtterbergetAvesta, SverigeVind742023Tillståndsgivet projekt förvärvat under juni 2021. Försäljningsprocess är inledd med målet att teckna avtal med investerare under första halvåret 2022.
TjärnäsHedemora, SverigeVind252023Tillståndsgivet projekt förvärvat under juni 2021. Försäljningsprocess är inledd med målet att teckna avtal med investerare under första halvåret 2022.
PörtomNärpes, FinlandVind1252024Lagakraftvunna tillstånd. Projektering för elnätsanslutningen påbörjad. Eolus har förvärvat projektets resterande del , och det totala projektet omfattar nu upp till 19 turbinpositioner.
Peineva / DobeleTukums och Dobele, LettlandVind1722024Miljökonsekvensbeskrivning godkänd på statlig nivå. Negativt beslut på kommunal nivå erhölls i mars 2020. Eolus överklagan av beslutet godkändes i juli 2021. Nytt kommunalt beslut i frågan beräknas under våren 2022.
Centennial FlatsArizona, USASol + lagring500 + 2502024Tillstånd har erhållits för projektet. Nätanslutning säkrad.
Koncernen1 412