Nordkölen

Eolus utreder möjligheterna att bygga en vindkraftpark vid Nordkölen i Bergs kommun. Projektet omfattar upp till 34 vindkraftverk med en totalhöjd på maximalt 290 meter.

Eolus håller nu samråd (avgränsningssamråd enlig 6 kap 29-30§§ Miljöbalken). Syftet med samrådet är att informera om projektet, besvara frågor och inhämta synpunkter. En samrådsinbjudan har skickats till alla markägare inom ca 3 km från den planerade vindkraftsparken. För att nå en bredare allmänhet kommer information om projektet och samrådet även att annonseras i lokala tidningar.  

 

Det är viktigt att få med alla synpunkter på projektet och ta del av lokal kunskap om området för att vi ska kunna utreda förutsättningarna för och utforma projektet så bra som möjligt. Om du är fastighetsägare och har hyresgäster vore vi tacksamma om du kan föra den här informationen vidare.

Representanter från Eolus Vind kommer att finnas på plats i Norsgården i Rätan måndagen den 25 oktober kl. 13:00-20:00 samt tisdagen den 26 oktober kl. 13:00-20:00 för att svara på frågor om projektet och ta emot synpunkter. Anmäla gärna i förväg (senast 22 oktober) om och när du avser att komma till Norsgården, se kontaktuppgifter nedan.

Bakgrund

Eolus Vind har tidigare (juli 2016) ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för upp till 48 vindkraftverk inom ungefär samma område. Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Västernorrlands län beslutade dock att avslå ansökan. Anledningen till avslaget var att förekomsten av kungsörn inom, respektive i anslutning till, etableringsområdet bedömdes utgöra hinder för att tillåta vindkraftparken. Under 2020 och 2021 har omfattande kungsörnsinventeringar genomförts och resultaten visar att örnaktiviteten i området är förhållandevis låg och är koncentrerad främst kring vissa sluttningar i områdets utkant. I det nu aktuella projektet har antalet vindkraftverk reducerats till maximalt 34 stycken och verken kommer att placeras med hänsyn till kungsörnarna.

Karta över Nordkolen

Ta del av samrådsunderlaget

Vi har tagit fram ett samrådsunderlag som finns att läsa nedan. Där beskrivs projektet närmare och hur det kan komma att påverka omgivningen, baserat på de kunskaper vi har idag.

Samrådsunderlag vindkraftpark Nordkölen

Om du inte har möjlighet att ladda ner samrådsunderlaget utan i stället önskar få ett pappersexemplar skickat med post går det bra att ringa eller maila oss, se kontaktuppgifter nedan.

Synpunkter

Vi önskar ta emot dina synpunkter senast den 29 november 2021. Vi tar helst emot dem skriftligt genom e-post till samrad.nordkolen@eolusvind.com eller via brev till adressen nedan. Märk gärna brevet med Samråd Nordkölen.

Ifall ni har frågor eller önskar mer information är ni välkomna att kontakta oss från Eolus.

Vi ser fram emot era synpunkter!

Kontaktuppgifter

E-post:samrad.nordkolen@eolusvind.com

Postadress:  


Eolus Vind AB
Ref: Samråd Nordkölen
Box 95 281 21 Hässleholm

Anna Gunnarsson

Projektledare - Vindkraft

Magnus Kullberg

Tillståndsstrateg