Avgränsningsamrådet är avslutat

Samråd hölls med kommuner, myndigheter, organisationer, särskilt berörda och allmänhet under sommar och höst 2022. Syftet med samråd är att vi ska informera om projektet, inhämta synpunkter och svara på frågor. Vi är angelägna om att få in synpunkter på projektet och ta del av lokal kunskap om området. Informationen kommer att ligga till grund för den fortsatta utredningen av förutsättningarna för projektet. 

 

Alla inkomna synpunkter sammanställs och bemöts i en samrådsredogörelse och miljökonsekvensbeskrivning som kommer att lämnas in tillsammans med tillståndsansökan.  

 

Ta del av samrådsmaterial

Kontaktuppgifter

Måns Larsson

Projektledare