Vindkraftverk till havs.

Blekinge Offshore samråd

Avgränsningssamråd genomfördes under juni–augusti 2022

Inför tillståndsansökan för den planerade vindkraftsparken kommer en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. Blekinge Offshore AB kommer nyttja den kunskap som bolaget redan har om området från tidigare genomförda undersökningar och utredningar, men också komplettera dessa med nya utredningar och fältstudier. Ett avgränsningssamråd, som syftar till att vägleda projektet till lämplig omfattning i miljöbedömningen, genomfördes under juni–augusti 2022.

Syftet med samrådet är att informera om projektet, inhämta synpunkter och svara på frågor. Även berörda myndigheter, lokala föreningar och organisationer är inbjudna till samrådet. För att nå en bredare allmänhet informerades det i lokala tidningar om samrådet.

 

Vi är angelägna om att få in synpunkter på den planerade vindkraftsparken och ta del av lokal kunskap om området. Informationen kommer att ligga till grund för den fortsatta utredningen av förutsättningarna för projektet. När samrådet nu avslutats sammanställs alla inkomna synpunkter och bemöts i en samrådsredogörelse som kommer att lämnas in tillsammans med tillståndsansökan.

 

 

Ta del av samrådsmaterial

För frågor kring projektet kontakta:

Anders Nilsson

Stakeholder Manager / VD, Blekinge Offshore