Vindkraftspark i solnedgång

Grindtorpet

Projektinformation

Eolus undersöker möjligheten att etablera vindkraft inom ett område benämnt ”Grindtorpet” i Nybro kommun. Området är beläget ca 12 km norr om Alsterbro i Kalmar län. Projektområdet är cirka 5,5 km2 stort och bedöms kunna rymma upp till 15 vindkraftverk med en höjd om maximalt 300 meter. Marken i projektområdet ägs till största del av Sveaskog och Växjö stift.

Karta över Grindtorpet

Avgränsningssamråd är avslutat

Att etablera vindkraft tar tid, många år. För att anlägga och driva en vindkraftspark krävs tillstånd enligt miljöbalken. Inför ansökan om miljötillstånd genomförs samråd med myndigheter, organisationer, allmänheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av etableringen. I december 2021 genomfördes samråd med länsstyrelse och kommun. Under våren 2022 pågick samråd med närboende, övriga myndigheter, lokala föreningar, organisationer och allmänheten.

 

Syftet med samrådet är att informera om projektet, besvara frågor och inhämta synpunkter. Vi är angelägna om att få in alla synpunkter på projektet och ta del av lokal kunskap om området. Informationen kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet. Inkomna synpunkter och yttranden sammanställs i en samrådsredogörelse som biläggs en tillståndsansökan.

Ta del av samrådsunderlaget

Vi har tagit fram ett samrådsunderlag som finns tillgängligt här nedan. Där beskrivs projektet närmare och hur det kan komma att påverka omgivningen, baserat på de kunskaper vi har idag.

 

Vi har även tagit fram en samrådsportal där besökaren kan se dynamiska kartor för att lättare få en bra uppfattning av lokaliseringen av projektet. I kartunderlaget visas bland annat fastighetsgränser för de närmaste fastigheterna samt en synbarhetsanalys för varifrån man skulle kunna se vindkraftverken.

Samrådsportal

Ladda ned samrådsunderlag

Ladda ned fotomontage

Om du önskar få samrådsunderlaget hemskickat med post kan du kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan.

Presentation av projekt Grindtorpet

Kontaktuppgifter

Carl Sterky

Projektledare - Vindkraft