Vindkraftverk till havs.

Blekinge Offshore samråd

Samrådsprocessen är inledd

Inför tillståndsansökan för den planerade vindkraftsparken kommer en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. Blekinge Offshore AB kommer nyttja den kunskap som bolaget redan har om området från tidigare genomförda undersökningar och utredningar, och komplettera dessa med nya utredningar och fältstudier. Ett avgränsningssamråd, som syftar till att vägleda projektet till lämplig omfattning i miljöbedömningen är nu inlett och pågår fram till den 31 augusti 2022.

Vi är angelägna om att få in synpunkter på den planerade vindkraftsparken och ta del av lokal kunskap om området. Informationen kommer att ligga till grund för den fortsatta utredningen av förutsättningarna för projektet. Alla inkomna synpunkter sammanställs och bemöts i en samrådsredogörelse som kommer att lämnas in tillsammans med tillståndsansökan.

 

Syftet med samrådet är att informera om projektet, inhämta synpunkter och svara på frågor. Även berörda myndigheter, lokala föreningar och organisationer är inbjudna till samrådet. För att nå en bredare allmänhet kommer information om samrådet även att annonseras i lokala tidningar.

Ta del av samrådsmaterial

Lämna synpunkter

Vi ser helst att du lämnar dina synpunkter via formuläret nedan, det går även bra att skicka in synpunkter per e-post eller brev till adresserna längre ned på sidan. Vi önskar ta emot dina synpunkter senast den 31 augusti 2022.

Om du önskar få samrådsunderlaget skickat till dig med post kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

E-post:blekingeoffshore@eolusvind.com
 

Blekinge Offshore
C/O Eolus Vind AB
Ref: Samråd Blekinge Offshore
Box 95
281 21 Hässleholm

För frågor kring projektet kontakta:

Anders Nilsson

Stakeholder Manager / VD, Blekinge Offshore