Vindkraftverk till havs.

Blekinge Offshore

Blekinge Offshore AB (ägt av Eolus tillsammans med Vingkraft och NTR) har med start 2009 projekterat för en havsbaserad vindkraftpark i Hanöbukten, ca 15 km söder om Blekinges kust. Efter det att projektet fick godkänt i Mark- och Miljödomstolen avslog Regeringen tillståndsansökan 2016 till följd av totalförsvarets intressen. Sedan dess har möjligheterna för omtag av tillståndsprocessen bevakats.

Karta med placering av Blekinge Offshore

Under 2021 har projektet återstartats och planerna har anpassats utifrån bland annat totalförsvarets intressen, men även efter den snabba teknikutveckling som skett i vindkraftsbranschen de senaste tio åren. Eolus och övriga delägare är övertygade om att Blekinge Offshore är ett av de havsbaserade vindkraftsprojekt i Sverige som har störst möjligheter att kunna realiseras utifrån marknadsmässiga villkor och produktionskostnad.

Blekinge Offshore har en potential för upp till ca 1 000 MW installerad effekt, vilket innebär ett tillskott om ca 4,3 TWh förnybar el per år in till elprisområde Malmö (SE4).

Bra möjligheter till nätanslutning av den planerade etableringen finns till befintlig infrastruktur. Alternativt skulle etableringen också kunna anslutas till havs via en anslutningspunkt som tillhandahålls av Svenska Kraftnät.

En ny tillståndsansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning kommer att tas fram genom att tidigare genomförda undersökningar och utredningar kompletteras. Avgränsningssamråd, som syftar till att vägleda projektet till lämplig omfattning i miljöbedömningen, planeras genomföras under våren 2022. Ovan finns en karta som visar projektets geografiska läge.

För frågor kring projektet kontakta:

Anders Nilsson

Stakeholder Manager / VD, Blekinge Offshore

Daniel Bergvall

Projektledare - Offshore vind