Strategi & mål

Eolus Vind har tre verksamhetsinriktningar:
– projektering av vindkraftsanläggningar
– elproduktion
– drift- och förvaltningstjänster till ägare av vindkraftsanläggningar.

Utöver detta kan Eolus bistå som konsulter i olika delar av vindkraftsprojekt åt externa kunder.

Eolus Vinds huvudidé är att projektera och uppföra vindkraftsanläggningar i goda vindlägen. Projekt realiseras främst genom försäljning av nyckelfärdiga, idrifttagna anläggningar. Affärsmodellen tillåter även att delar av projektportföljen realiseras genom försäljning av projekträttigheter för tillståndsgivna projekt och projekt under utveckling. Eolus bedriver dessutom elproduktion från egna vindkraftsanläggningar. Innehav av idrifttagna anläggningar utgör lång- och kortfristigt lager där enskilda anläggningar alltid är till försäljning.

Riskbedömning

All projekteringsverksamhet i tidiga faser sker på Eolus egen risk. Strategin för projekteringsverksamheten är därför att fokusera på projekt som med hög sannolikhet kommer att kunna realiseras och att utveckla dem med högsta möjliga kvalitet till lägsta möjliga kostnad. På så sätt kan vi kunna erbjuda de slutliga investerarna anläggningar som ger lägsta möjliga kostnad per producerad MWh över anläggningens livslängd.

Noggrannhet i tidigt läge

Tillgången på potentiella projekt är god. Därför är en noggrann urvalsprocess i ett tidigt läge av yttersta vikt, tillsammans med tidigt affärsmässigt fokus. Detta säkerställer att de projekt som har allra störst potential får tillräcklig prioritet. En grundbult i projekteringen är att bara arbeta med projekt på platser där Eolus skulle vara intresserat av att äga verk. Vid projektering av vindkraftsanläggningar finns en osäkerhet kring hur väl de gjorda produktionsberäkningarna stämmer med den verkliga produktionen. Denna osäkerhet kan till stor del reduceras genom analyser som baseras på vindmätningar, vanligtvis under minst ett år, samt genom projektörernas kompetens och erfarenhet. Bolaget genomför därför vindmätningar på alla större projekt.

Arrendeavtal säkrar nyttjanderätten

Eolus äger vanligtvis inte den mark där verk uppförs utan säkrar normalt nyttjanderätten genom arrendeavtal. Bolaget har som strategi att erbjuda markägarna marknadsmässigt arrende som normalt utgår årligen och motsvarar viss andel av värdet av den elenergi som produceras i anläggningen. Tack vare Eolus ”track record” med en hög genomförandegrad av initierade projekt, erbjuds Eolus goda villkor i samarbeten med markägare.