Organisation & ledning

Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och tillhörande rörelsedrivande dotterbolag samt ett antal bolag bildade för att driva utveckling av specifika vindkraftsprojekt.

Eolus bedriver projektering, förvaltning och konsultverksamhet. Eolus har för närvarande cirka 50 anställda. Huvudkontoret finns i Hässleholm. Utöver detta har Eolus kontor i Göteborg, Halmstad, Sundsvall och Malmö.

Merparten av vår personal arbetar med anskaffning av mark, utformning av projekt, bygglovs- och miljötillståndsprocessen. Av de anställda är flertalet civilingenjörer/ högskoleingenjörer med inriktning mot miljö eller energi. Eolus har ingen egen byggorganisation, utan anlitar de bästa underentreprenörerna för varje enskilt projekt under våra byggsamordnares ledning. Efter färdigställda entreprenadarbeten monteras vindkraftverken på plats av respektive tillverkare.


Ledning: