Organisation & ledning

Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och helägda dotterbolag som Ekovind AB, Svenska Vindbolaget AB, Eolus Elnät AB, Eolus Wind Power Management AB, Eolus North America Inc, SIA Eolus, Eolus Vind Norge A/S, Eolus Oy samt dotterdotterbolaget OÜ Baltic Wind Energy. Utöver ovanstående bolag ingår delägda Blekinge Offshore AB samt ett antal bolag bildade för att driva utveckling av specifika vindkraftsprojekt. Eolus äger 56 procent i Blekinge Offshore. Resterande andelar ägs av Vingkraft respektive Vindin.

Eolus bedriver projektering, förvaltning och konsultverksamhet. Ekovind förvaltar de av koncernens egna vindkraftanläggningar som räknas som anläggningstillgångar. Svenska Vindbolaget bedriver projektering, Baltic Wind Energy bedriver förvaltning av två vindkraftverk i Estland samt ansvarar för vidare projektering i Estland. SIA Eolus bedriver projektering i Lettland. Eolus Vind Norge A/S bedriver projektering i Norge, Eolus Oy bedriver projektering i Finland och Eolus North America Inc bedriver projektering i USA. Eolus Wind Power Management AB har driftansvar för externa kunders respektive koncernens egna vindkraftsanläggningar. Blekinge Offshore bedriver utveckling av ett havsbaserat vindkraftprojekt i Hanöbukten.

Eolus har för närvarande cirka 40 anställda. Huvudkontoret finns i Hässleholm. Utöver detta har Eolus kontor i Göteborg och Halmstad.

Merparten av vår personal arbetar med anskaffning av mark, utformning av projekt, bygglovs- och miljötillståndsprocessen. Av de anställda är flertalet civilingenjörer/ högskoleingenjörer med inriktning mot miljö eller energi. Eolus har ingen egen byggorganisation, utan anlitar de bästa underentreprenörerna för varje enskilt projekt under våra byggsamordnares ledning. Efter färdigställda entreprenadarbeten monteras vindkraftverken på plats av respektive tillverkare.

Org. nr: 
556389-3956