Historik

Eolus Vind AB bildades 1990 och var då den första kommersiella vindkraftsprojektören i Sverige. Affärsidén var främst att etablera och äga egna vindkraftsanläggningar för elproduktion. Den kompetens som upparbetades i företaget avseende etablering av vindkraftsanläggningar, kom dock snart att efterfrågas även av andra intressenter. Affärsidén kompletterades därför tidigt med projektering och etablering av nyckelfärdiga vindkraftsanläggningar åt kunder. Idag är projektering och etablering av nyckelfärdiga anläggningar bolagets huvudsegment. Övriga segment är elproduktion samt drift och förvaltning.

Idag är Eolus en av Nordens ledande vindkraftprojektörer. Eolus har medverkat vid etableringen av över 500 av de vindkraftverk som finns i Sverige idag. De flesta har avyttrats nyckelfärdiga till kunder.

1990
Eolus Vind bildas med syftet att bygga och förvalta vindkraftverk.

1990/91
Mark förvärvas på Öland och bolaget etablerar sina två första 225 kW vindkraftverk.

1993/94
AB Tvind (nuvarande Ekovind AB) förvärvas. Eolus projekterar nio vindkraftsanläggningar.

1995/96
Ett 600 kW verk etableras på Gotland.

1996/97
Dotterbolaget Kattegatt Vindkraft AB förvärvas.

1998/99
Eolus avyttrar majoriteten i Ekovind AB, vars verksamhet inriktas mot förvaltning av vindkraftsanläggningar.

2001/02
De första 1,8 MW verken vid Annelöv i Skåne projekteras. Bokfört värde för de egna verken uppgår till 20 Mkr.

2002/03
Under året etableras 21 vindkraftverk.

2003/04
Vid Löberöd i Skåne medverkar Eolus vid etableringen av en vindkraftspark med sju 2 MW verk. Här uppförs Bolagets 100:e verk. Huvudkontoret flyttas från Osby till Hässleholm. Kontor öppnas i Vårgårda.

2004/05
Projektportföljen växer kraftigt. Balansomslutningen ökar till över
100 Mkr. Nyanställningar både i Hässleholm och i Vårgårda.

2005/06
Under året etableras 15 vindkraftverk med en total effekt på 16,3 MW. Kontor öppnas i Falun.

2006/07
26 vindkraftverk uppförs med en total effekt på 29,0 MW. I Estland
medverkar Eolus vid uppförandet av två vindkraftverk. Flera nyanställningar. Kontor öppnas i Falkenberg. Under juni 2007 förvärvas övriga ägares aktier i Ekovind AB genom en apportemission.

2007/08
Under året etableras 26 vindkraftverk med en total effekt på 32,0 MW. Kontor öppnas i Motala.

2008/09
29 vindkraftverk med en total effekt på 48,2 MW etableras. Eolus B-aktie listas på NASDAQ OMX First North i maj 2009. Sedan starten har Eolus medverkat vid etableringen av mer än 200 vindkraftverk. Den högsta nettoomsättningen och resultat efter finansiella poster i koncernens historia uppnås. Eolus ökar investeringen i Blekinge Offshore AB, som utvecklar ett havsbaserat projekt i Hanöbukten, till 60 procent. Flytt av kontor från Falkenberg till Halmstad. Eolus första verk med tornhöjd över 100 m etableras vid Ugglum i Mellerud.

2009/10
54 vindkraftverk med en total effekt på 96,6 MW etableras. Investeringar i egna vindkraftverk görs med 210 MSEK. 2009 utsågs Eolus till Skånes mest snabbväxande företag i Dagens Industris Gasellundersökning. Kontor öppnas i Sundsvall. Genom nyemission tillförs moderbolaget 158 MSEK. Både omsättning och balansomslutning passerar en miljard kronor.

2010/11
50 vindkraftverk med en total effekt på 100 MW etableras. Bolagets 300:e verk tas i drift. Eolus förvärvade samtliga aktier i Svenska Vindbolaget AB genom apportemission. Genom förvärvet tillfördes Eolus projektportfölj platser för cirka 500 vindkraftverk, varav drygt 50 med färdiga tillstånd. Kontor öppnades i Uddevalla och Kil. Byggnation av Eolus hittills största projekt, Tolvmanstegen i Strömstad kommun inleddes. Projektet omfattar 22 verk med en installerad effekt på 44 MW. Nettoomsättningen ökade med 16% och uppgick till 1 629 MSEK.

2011/2012
Eolus hittills största projekt Tolvmanstegen i Strömstads kommun slutförs. Totalt omfattar Tolvmanstegen 22 verk med en installerad effekt om 44 MW. Eolus startar dotterbolag i Norge. Bolaget inleder en omstruktureringsprocess som omfattar personalneddragningar, koncentration av verksamheten till färre kontor och viss omorganisation. Per Witalisson tillträder som ny VD.

2012/2013
En omorganisation av verksamheten genomförs för att möta förändrade marknadsförutsättningar. Omorganisationen medför bland annat minskning av personal- styrkan med 20 tjänster och nedläggning av några mindre kontor. Eolus passerar 400 uppförda verk. Under räkenskapsåret genomförs bolagets största affärer med enskilda kunder. Tyska Munich Re förvärvar 14 drifttagna vindkraftverk och Eolus tecknar avtal om försäljning av 12 vindkraftverk till det danska bolaget European Wind Investment A/S (EWII). Eolus avyttrar det byggklara projektet Mullbergs om 80 MW i Bergs kommun till Skanska och Jämtkraft.

2013/2014
Eolus tecknar ett så kallat Power Purchase Agreement (PPA) med Google. Avtalet innebär att Google, till ett fast förutbestämt pris, i tio år köper all el från 29 vindkraftverk (59 MW) som Eolus uppför under 2014 för att försörja sitt datacenter i Finland med förnybar el. Bolaget säkerställer sitt finansieringsbehov för de kommande två åren om totalt 770 MSEK.

2014/2015
Eolus ingår avtal med ewz och Aquila om försäljning av de fyra vindkraftsparker som uppförts i Hjo kommun, Tanum kommun, Laxå kommun och Falkenberg kommun för försäljning av el till Google i enlighet med ovan nämnt PPA. Affären om 95 MEUR är Eolus största till dags dato. Eolus beviljas tillstånd från NVE för det stora vindkraftsprojektet Øyfjellet i Norge innebärande möjlighet att installera verk med en effekt upp till 330 MW, fördelat på 80-110 vindkraftverk beroende på val av turbiner. Slutligt beslut fattas av Norges olje- och energidepartement. Eolus och Region Skåne ingår avtal om vindkraftsköp innebärande att Eolus ska leverera sex nyckelfärdiga vindkraftverk till Region Skåne i Sveriges hittills största offentliga upphandling av vindkraft. De sex verken ingår i vindpark Fröreda i Hultsfreds kommun bestående av sju Vestas V126 3,3 MV vindkraftverk.En extra bolagsstämma beslutar om en extrautdelning motsvarande 10 SEK per aktie.