Vår affärsidé

Eolus ska skapa värden i alla led inom ramen för projektering, etablering och drift av anläggningar för förnybar energi och erbjuda såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt.

Goda vindlägen är a och o

Eolus Vinds huvudidé är att projektera och uppföra vindkraftsanläggningar i goda vindlägen. Våra projekt realiseras främst genom försäljning av nyckelfärdiga, idrifttagna anläggningar. Affärsmodellen tillåter även att delar av projektportföljen realiseras genom försäljning av projekträttigheter för tillståndsgivna projekt och projekt under utveckling.

Produktion och försäljning

Bolaget bedriver även elproduktion från egna vindkraftsanläggningar. Innehav av idrifttagna anläggningar utgörs av anläggningstillgångar och lager av vindkraftverk. För att löpande utveckla och förnya vindkraftportföljen för elproduktion kan nya vindkraftverk etableras och befintliga säljas till kunder som vill investera i anläggningar som redan är i drift.

Eolus erbjuder även kompletta drift- och förvaltningstjänster för vindkraftsägare oavsett om anläggningen består av flera eller enstaka verk. Tjänsterna ger investerare ett bekymmersfritt ägande.

Eolus– en koncern

Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen Ekovind AB, Svenska Vindbolaget AB, Blekinge Offshore AB, Eolus Elnät AB, SIA Eolus, Eolus Vind Norge AS, Eolus Oy, Eolus Wind Power Management AB, Eolus North America Inc. samt dotterdotterbolaget OÜ Baltic Wind Energy. Utöver ovanstående bolag ingår även ett antal bolag som bildats för att driva utveckling av specifika vindkraftsprojekt.