Vår affärsidé

Eolus huvudidé är att projektera och uppföra anläggningar för förnybar energi och energilagring. Val av teknik avgörs av plats och rådande marknadsförutsättningar. Projekt realiseras främst genom försäljning av nyckelfärdiga anläggningar. Affärsmodellen tillåter även att delar av projektportföljen realiseras genom försäljning av projekträttigheter avseende tillståndsgivna projekt och projekt under utveckling. Likaledes kan projekt under utveckling eller bolag förvärvas. För närvarande bedrivs verksamhet i Norden, Baltikum och USA. Eolus tillhandahåller fullständiga drift- och förvaltningstjänster för att ge investerare ett bekymmersfritt ägande av vindkraftsanläggningar som kan vara uppförda av Eolus såväl som av andra aktörer.

Verksamheten har under året bedrivits i de två segmenten projektering samt drift och förvaltning. Projektering är det klart dominerande segmentet. Segmentet för drift och förvaltning ser en stadig tillväxt och framgångsrik förvaltning av kundernas anläggningar skapar möjligheter till nya projektförsäljningar.

Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och tillhörande rörelsedrivande dotterbolag samt ett antal bolag bildade för att driva utveckling av specifika vindkraftsprojekt.