Pressmeddelanden

Eolus Vind AB delårsrapport 1 juli – 30 september 2021

Hässleholm den 18 november 2021

Verksamhetsårets tredje kvartal 1 juli 2021 – 30 september 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 690,9 (383,7) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (57,0) MSEK. Resultat före skatt uppgick till
  -4,9 (42,7) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till 1,5 (38,5) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,19 (1,54) SEK.
 • Under perioden togs 0 (38) nya vindkraftverk med en total effekt om 0 (160) MW i drift och överlämnades till kunder.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 921 (903) MW.

Verksamhetsårets första nio månader 1 januari 2021 – 30 september 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 605,5 (933,6) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -21,0 (-1,0) MSEK. Resultat före skatt uppgick till
  -30,3 (-22,5) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till -16,8 (-2,5) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,55 (-0,10) SEK.
 • Under perioden togs 13 (38) nya vindkraftverk med en total effekt om 47 (160) MW i drift.
 • Under perioden överlämnades motsvarande 13 (40) vindkraftverk med en total effekt om 47 (162) MW till kunder.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 921 (903) MW.
 • Eolus räkenskapsår har ändrats från 1 september - 31 augusti till 1 januari - 31 december. Under räkenskapsåret som avslutades 31 december 2020 presenterades perioder baserat på att det var ett förlängt räkenskapsår som startade den 1 september 2019. Under 2021 presenteras jämförelsetal i respektive kvartal för motsvarande period 2020. Det innebär att jämförelseperioderna 2021 motsvaras av delårsperioder som inte presenterats tidigare.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • I oktober sade investeraren Commerz Real upp aktieöverlåtelseavtalet för en affär omfattande tre vindparker i Sverige med en installerad effekt om 68 MW eftersom villkoren för transaktionen ej uppfyllts. Eolus har inte redovisat några intäkter från transaktionen och ny försäljningsprocess har initierats.


Koncernens resultat i korthetQ3Q3Q1-Q3Q1-Q3Rullande 1216 månader
 Jul 2021Jul 2020Jan 2021Jan 2020Okt 2020Sep 2019
 -Sep 2021-Sep 2020-Sep 2021-Sep 2020-Sep 2021-Dec 2020
Nettoomsättning, MSEK690,9383,71 605,5933,62 674,72 468,6
Rörelseresultat, MSEK0,357,0-21,0-1,049,1280,0
Resultat före skatt, MSEK-4,942,7-30,3-22,5-6,1182,6
Periodens resultat, MSEK1,538,5-16,8-2,5-1,1198,3
Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK*0,191,54-0,55-0,10-0,047,96
       
Eget kapital per aktie, SEK*39,5540,9639,5540,9639,5541,63
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK-30,388,0283,8-144,6175,5-483,7
Balansomslutning, MSEK1 844,31 870,41 844,31 870,41 844,31 808,2
Nettoskuld - /nettokassa +, MSEK*532,3390,5532,3390,5532,3304,2
Orderstock per balansdagen, MSEK3 657,75 440,83 657,75 440,83 657,75 130,9
       
Under perioden drifttagna verk, antal03813381381
Verk överlämnade till kund, antal03813401383
Under perioden drifttagna verk, MW01604716047324
Verk överlämnade till kund, MW01604716247325
Förvaltade verk, MW921903921903921903
       
Soliditet, %*53,754,553,754,553,757,3
Avkastning på eget kapital efter skatt, %*0,217,70,217,70,220,6**

* för definition av alternativa finansiella nyckeltal se sidan 29 i rapporten.
** avkastning på eget kapital efter skatt är beräknat för 16 månader resultat i förhållande till genomsnittligt eget kapital.

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)70-265 16 15
Catharina Persson, CFO, +46 (0) 70-932 97 77
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)720-50 59 11

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande 18 november 2021 kl. 08.30 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden, Baltikum, Polen och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 666 vindkraftverk med en effekt om 1 414 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta cirka 1 330 MW åt kunder varav 921 MW är i drift.

Eolus Vind AB har nära 36 500 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com
Filer och dokument

Prenumeration

 

Tidigare pressmeddelanden