Pressmeddelanden

Eolus Vind AB bokslutskommuniké 1 januari 2021 – 31 december 2021

Hässleholm den 18 februari 2022

Fjärde kvartalet 1 oktober 2021 - 31 december 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 009 (1 069) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -4 (70) MSEK. Resultat före skatt uppgick till -9 (24) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -7 (16) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,20 (0,63) SEK.
 • Under perioden togs energianläggningar med en total effekt om 0 (0) MW i drift och överlämnades till kunder.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 914 (903) MW.

Verksamhetsåret 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 614 (2 469) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -25 (280) MSEK. Resultat före skatt uppgick till -40 (183) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -24 (198) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,74 (7,96) SEK.
 • Under perioden togs energianläggningar med en total effekt om 47 (324) MW i drift och överlämnades till kunder.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 914 (903) MW.
 • För verksamhetsåret föreslår styrelsen en utdelning på 1,50 (2,00) SEK per aktie, vilket motsvarar en oförändrad nivå beaktat att föregående år omfattade 16 månader.

Väsentliga händelser under perioden

 • På grund av tillståndsfrågor sades avtal avseende byggnation av 68 MW vindkraft upp av kund i oktober. Elförsäljningsavtal avseende de aktuella projekten överfördes till nya projekt och utökades till att omfatta 117 MW.
 • 50% av en 672 MW stor projektportfölj i tidig utvecklingsfas i södra Sverige avyttrades till Hydro REIN. Initial likvid erhölls i januari. Parterna avser att utveckla projekten gemensamt.
 • Turbinavtal om 42 vindkraftverk med en effekt om 260 MW tecknades för projekt Stor-Skälsjön.
 • Det 120 MW stora batterilagerprojektet Cald i Los Angeles såldes till Aypa. Eolus kommer fortsätta att utveckla projektet åt kunden.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Eolus vice VD tillika operativ chef, Marcus Landelin, lämnar sin tjänst i april. Ersättningsrekrytering pågår.
 • Färdigställandet av det norska vindkraftsprojektet Öyfjellet förväntas bli ytterligare försenat och beräknas färdigställas under andra kvartalet 2022.
 • Uppdaterade finansiella målsättningar kommuniceras baserade på affärsplan 2022-2024.

Utdelning, årsredovisning och årsstämma

 • Årsredovisning kommer att offentliggöras under vecka 12 2022. Årsstämman kommer att hållas den 19 maj 2022. Styrelsen avser att föreslå att årsstämman beslutar om en utdelning på 1,50 (2,00) SEK.

 

Koncernens resultat i korthet Q4Q412 månader16 månader
 Enhet202120202021sep 19-dec 20
NettoomsättningMSEK1 0091 0692 6142 469
RörelseresultatMSEK-470-25280
Resultat före skattMSEK-924-40183
Periodens resultatMSEK-716-24198
Resultat per aktie före/efter utspädning*SEK-0,200,63-0,747,96
      
Eget kapital per aktie*SEK39,5041,6339,5041,63
Kassaflöde från den löpande verksamhetenMSEK-381-108-97-484
BalansomslutningMSEK1 8851 8081 8851 808
Nettoskuld - /nettokassa + *MSEK439304439304
      
Orderstock per balansdagenMSEK1 7935 1311 7935 131
Energianläggningar i etableringsfasMW737524737524
Drifttagna och överlämnade energianläggningarMW0047324
ProjektportföljMW13 8237 83013 8237 830
Förvaltade energianläggningarMW914903914903
      
Soliditet*%67576757
Avkastning på eget kapital efter skatt*%neg2,3neg20,6**

 

 

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)70-265 16 15
Catharina Persson, CFO, +46 (0)70 932 97 77
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)720-50 59 11

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den 18 februari 2022 kl. 08.30 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden, Baltikum, Polen och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 666 vindkraftverk med en effekt om 1 414 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta över 1 320 MW åt kunder varav 914 MW är i drift.

Eolus Vind AB har nära 34 500 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Filer och dokument

Prenumeration

 

Tidigare pressmeddelanden