Hässleholm 2023-02-16

1 oktober–31 december 2022

1 januari–31 december 2022

Väsentliga händelser under perioden

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Koncernens resultat i korthet   Q4 Q4 12 månader 12 månader
  Enhet 2022 2021 2022 2021
Nettoomsättning MSEK 366 1 009 2 356 2 614
Rörelseresultat MSEK 27 -4 80 -25
Resultat före skatt MSEK 58 -9 109 -40
Periodens resultat MSEK 41 -7 116 -24
Resultat per aktie före/efter utspädning* SEK 1,66 -0,20 -0,22 -0,74
           
Eget kapital per aktie SEK 39,47 39,50 39,47 39,50
Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK -139 -381 -191 -97
Balansomslutning MSEK 1 919 1 885 1 919 1 885
Nettoskuld – /nettokassa +  MSEK 258 439 258 439
           
Orderstock per balansdagen MSEK 1 329 1 793 1 329 1 793
Energianläggningar i etableringsfas MW 794 737 794 737
Drifttagna och överlämnade energianläggningar MW 0 0 0 47
Projektportfölj MW 21 880 13 823 21 880 13 823
Förvaltade energianläggningar MW 882 914 882 914
           
Soliditet % 54 67 54 67
Avkastning på eget kapital efter skatt* %  neg   neg   neg   neg 

 

Presentation av rapporten
Idag kl. 10.00 presenterar VD Per Witalisson och CFO Catharina Persson rapporten vid en webbsändning med telefonkonferens.

Webbsändning
Om du önskar delta via webbsändningen använder du nedanstående länk:
https://ir.financialhearings.com/eolus-q4-2022
Via webbsändningen finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.

Telefonkonferens
Om du önskar delta via telefonkonferensen registrerar du dig via följande länk:
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5009601
Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen.
Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

För ytterligare information, kontakta:
Per Witalisson, CEO, telefon 0702–65 16 15
Catharina Persson, CFO, telefon 0709-32 97 77
Karin Wittsell Heydl, kommunikations- och hållbarhetschef, telefon 0761–16 71 99

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikations- och hållbarhetschef Karin Wittsell Heydls försorg, för offentliggörande den 16 februari 2023 kl. 08.30 CET.

OM EOLUS
Eolus är en av Nordens ledande projektörer inom förnybar energi och vi är aktiva i hela värdekedjan från tidig projekt­utveckling till etablering och drift av anläggningar för förnybar energi. Vi erbjuder attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsmöjligheter i Norden, Baltikum, Polen och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 666 vindkraftverk med en effekt om 1 414 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta 1 550 MW åt kunder, varav 882 MW är i drift.

Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. För mer information, se www.eolusvind.com.

Eolus bokslutskommuniké 2022
Nylandsbergen2