Hässleholm 2022-11-17

1 juli–30 september 2022

1 januari–30 september 2022

Väsentliga händelser under perioden

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 

Koncernens resultat i korthet Q3 Q3 9 månader 9 månader Rullande 12 Helår
  Enhet 2022 2021 2022 2021 okt-sep 2021
Nettoomsättning MSEK 111 691 1 991 1 606 2 999 2 614
Rörelseresultat MSEK -8 0 54 -21 49 -25
Resultat före skatt MSEK -11 -5 51 -30 41 -40
Periodens resultat MSEK -11 2 75 -17 69 -24
Resultat per aktie före/efter utspädning* SEK -0,45 0,19 -1,88 -0,55 -2,08 -0,74
               
Eget kapital per aktie* SEK 38,25 39,55 38,25 39,55 38,25 39,50
Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK -204 -30 -53 284 -433 -97
Balansomslutning MSEK 1 880 1 844 1 880 1 844 1 880 1 885
Nettoskuld – /nettokassa + * MSEK 401 532 401 532 401 439
               
Orderstock per balansdagen MSEK 682 3 658 682 3 658 682 1 793
Energianläggningar i etableringsfas MW 786 477 786 477 786 737
Drifttagna och överlämnade energianläggningar MW 0 0 0 47 0 47
Projektportfölj MW 17 843 9 057 17 843 9 057 17 843 13 823
Förvaltade energianläggningar MW 882 921 882 921 882 914
               
Soliditet* % 54 54 54 54 54 67
Avkastning på eget kapital efter skatt* %  neg                  0,2  neg                  0,2  neg   neg 
               

 * för definition av alternativa finansiella nyckeltal se sidan 19 i rapporten.

Presentation av rapporten
Idag kl. 10.00 presenterar VD Per Witalisson och CFO Catharina Persson rapporten vid en webbsändning med telefonkonferens.

Telefonnummer till telefonkonferensen:
Från Sverige: +46 8 566 426 92
Från Storbritannien: +44 3333 009 032
Från USA: +1 646 722 4904

Länk till webbsändningen: https://ir.financialhearings.com/eolus-q3-2022

För ytterligare information, kontakta:
Per Witalisson, CEO, telefon 0702–65 16 15
Catharina Persson, CFO, telefon 0709-32 97 77
Karin Wittsell Heydl, kommunikations- och hållbarhetschef, telefon 0761–16 71 99

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikations- och hållbarhetschef Karin Wittsell Heydls försorg, för offentliggörande den 17 november 2022 kl. 08.30 CET.

OM EOLUS
Eolus är en av Nordens ledande projektörer inom förnybar energi och vi är aktiva i hela värdekedjan från tidig projekt­utveckling till etablering och drift av anläggningar för förnybar energi. Vi erbjuder attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsmöjligheter i Norden, Baltikum, Polen och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 666 vindkraftverk med en effekt om 1 414 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta 1 550 MW åt kunder, varav 882 MW är i drift.

Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. För mer information, se www.eolusvind.com.

Eolus delårsrapport Q3 2022